Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1996
Title: Евклідові простори. Лінійні відображення
Other Titles: Евклидовы пространства. Линейные отображения
Euclidean spaces. Linear display
Authors: Драганюк, Сергій Володимирович
Драганюк, Сергей Владимирович
Draganyuk, Sergiy Volodymyrovych
Куниціка, О. В.
Keywords: перший курс спеціальності «математика»
лінійна алгебра
евклідові простори
векторні простори
теорія матриць та їх визначників
first year of specialty "mathematics"
linear algebra
первый курс специальности "математика"
линейная алгебра
эвклидовы просторы
векторные просторы
теория матриц и их определение
Euclidean spaces
vector spaces
the theory of matrices and their determinants
Issue Date: 2015
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Драганюк С. В. Евклідові простори. Лінійні відображення : текст лекцій для студ. перших курсів : [у 2 ч.] / С. В. Драганюк, О. В. Куницька ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – 73 с.
Abstract: Запропоновані теоретичні розробки є другою частиною текстів лекцій, написаних для студентів першого курсу спеціальності «математика» фізико-математичних факультетів педагогічних ВНЗ. В них у доступній формі викладені розділи лінійної алгебри, присвячені евклідовим просторам, лінійним відображенням та лінійним операторам, заданим на довільних векторних просторах, власним векторам лінійних операторів. Для успішного засвоєння цих матеріалів студенти повинні попередньо ознайомитись з елементами теорії множин, зокрема з відомостями стосовно відображень, теорією матриць та їх визначників, теорією сумісності систем лінійних рівнянь, відомостями про векторні простори, їх розмірність та підпростори. Предложенные теоретические разработки является второй частью текстов лекций, написанных для студентов первого курса специальности «математика» физико-математических факультетов педагогических вузов. В них в доступной форме изложены разделы линейной алгебры, посвященные евклидовым пространствам, линейным отображением и линейным операторам, заданным на произвольных векторных пространствах, собственным векторам линейных операторов. The proposed theoretical developments are the second part of the texts of lectures written for students of the first year of the specialty "Mathematics" of physics and mathematics faculties of pedagogical universities. In them, in an accessible form, sections of a linear algebra are devoted to Euclidean spaces, linear mapping and linear operators given on arbitrary vector spaces, to the proper vectors of linear operators.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1996
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і статистики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Draganyuk.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.