Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1499
Title: Підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Other Titles: Подготовка будущих учителей к валеологическому воспитанию учеников общеобразовательных учебных заведений
Preparation of the future teachers to valeological education of the pupils of general educational institutions
Authors: Адєєва, Ольга Вікторівна
Адеева, Ольга Викторовна
Adeyeva, Olga Viktorivna
Keywords: валеологічне виховання
учні загальноосвітніх навчальних закладів
валеологічна культура
підготовка
валеологізація освітнього середовища
валеологическое воспитание
валеологическая культура
подготовка
ученики общеобразовательных учебных заведений
валеологизация образовательной среды
valeological education
pupils of general educational institutions
valeological culture
preparation
valeologination of educational environment
Issue Date: 2009
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Адєєва, О. В. Підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Вікторівна Адєєва; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 210 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні розкрито сутність валеологічної культури вчителя, як показника підготовки майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів, схарактеризовано її компоненти (імперативно-когнітивний, операційно-діяльнісний, ціннісно-орієнтаційний), показники та критерії оцінювання (обізнаність, навченість, спрямованість) рівнів підготовки майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано стан підготовки вчителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у педагогічній теорії та практиці. Визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Диссертация посвящена проблеме подготовки будущих учителей к валеологическому воспитанию учеников общеобразовательных учебных заведений. В работе охарактеризовано состояние проблемы подготовки учителей к валеологическому воспитанию учеников общеобразовательных учебных заведений в педагогической теории и практике. В исследовании валеологическая культура учителя обоснована как показатель подготовки будущих учителей к валеологическому воспитанию учеников. In the dissertation research the essence of the teacher valeological culture is exposed, as parameter of preparation of the future teachers to the valeological schoolboys education, its components (imperative-cognitive, operational-active, value-orientation), parameters and criterion of estimations (awareness, training, orientation) levels of preparation of the future teachers to the valeological pupils education of general educational institutions are characterized. The condition of preparation of the teachers to valeological education of the pupils of general educational institutions in the pedagogical theory and practice is analyzed. А pedagogical conditions of preparation of the future teachers to valeological education of the pupils of general educational institutions is determined and theoretically is proved.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1499
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Адєєва Ольга Вікторівна.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.