Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1392
Title: Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями
Other Titles: Теория и практика профессиональной подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин по индивидуальным образовательным траекториям
Theory and practice of professional preparation of future teachers of natural and mathematical disciplines on individual educational trajectories
Authors: Коростіянець, Тамара Петрівна
Коростиянец, Тамара Петровна
Korostiyanets, Tamara Petrivna
Keywords: професійна підготовка
майбутні вчителі природничо-математичних дисциплін
професійно-педагогічна компетентність
педагогічна технологія
якість підготовки
індивідуальні освітні траєкторії
самовизначення
індивідуалізація
свобода вибору
профессиональная подготовка
будущие учителя естественно-математических дисциплин
профессионально-педагогическая компетентность
педагогическая технология
качество подготовки
индивидуальные образовательные траектории
самоопределение
индивидуализация
свобода выбора
professional preparation
future teachers of naturally-mathematical disciplines
professionally-pedagogical competence
pedagogical technology
quality of preparation
individual educational trajectories
self-determination
individualization
freedom of choice
Issue Date: 2013
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Коростіянець Т. П. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тамара Петрівна Коростіянець; опоненти: М. М. Солдатенко [та ін.]; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 44 с.
Abstract: У дисертації науково обґрунтовано концепцію професійної підготовки майбутніх учителів при-родничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями, побудовану на за-садах системного, аксіологічного, компетентнісного й особистісно зорієнтованого підходів. Вияв-лено педагогічні умови (залучення студентів до сумісної з педагогами розробки і реалізації індиві-дуальних освітніх траєкторій (визначення цілей, цінностей, критеріїв вибору стратегії навчання, спілкування, поведінки, прогнозування його наслідків і рефлексії результатів відповідної діяльно-сті); наявність педагогічного супроводу підготовки майбутніх учителів шляхом створення педаго-гічних ситуацій у взаємодії суб'єктів освітньої установи; використання кредитно-модульної сис-теми організації навчального процесу) формування професійно-педагогічної компетентності май-бутніх учителів природничо-математичних дисциплін; визначено структуру професійно-педагогічної компетентності (настановний, гностичний та діяльнісний компоненти), критерії (мо-тиваційний, когнітивний та операційний), показники та рівні (креативно-професійний, продуктивно-перетворювальний та репродуктивний) її сформованості. В диссертации научно обоснована концепция профессиональной подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин по индивидуальным образовательным траекториям, построенная на принципах системного, аксиологического, компетентносного и личностно ориентированного подходах. Определенно, что под профессионально-педагогической подготовкой будущих учителей понимают целеустремленный, планомерный и организованный процесс педагогических влияний как в процессе учебы, так и внеурочное время, в результате которого у студентов формируются профессионально-значимые и личностные качества, они овладевают профессией и специальностью. Профессиональная подготовка будущих учителей естественно-математических дисциплин подчинена общим положениям профессиональной подготовки учителей, но имеет свои особенности, которые определяются содержанием образования, методами познавательной деятельности, определенными личностными качествами. In the dissertation de conception of professional preparation of future teachers of natural and mathe-matical disciplines on individual educational trajectories, built on principles of system, kompetentnisnogo, axiology and personal oriented approaches is scientifically well grounded. Pedagogical terms (bringing in of students is to consonant with teachers development and realization of individual educational tra-jectories (determination of aims, values, criteria of choice of strategy of studies, intercourse, conduct, prognostication of his consequences, reflections of results of the proper activity); a presence of pedagog-ical accompaniment of preparation of future teachers is by creation of pedagogical situations in coopera-tion of subjective of educational establishment; use credit-module systems of organization of educational process) that influence on forming of professional and pedagogical competence of future teachers of natu-ral and mathematical disciplines as a result of professional preparation are revealed.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1392
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коростіянець Тамара Петрівна.aref.pdf316.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.