Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12850
Title: До класифікації ключових парадигм історіописання
Other Titles: To the classification of key paradigms of historiography
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Keywords: історіописання
Середньовічна християнська Європа
історичне знання
мусульманський Схід
парадигми в історичній думці
антична і нова парадигма
historiography
historical knowledge
paradigms in historical thought
Medieval Christian Europe
musulʹmansʹkyy Skhid Muslim East
ancient and new paradigm
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Добролюбська Ю. А. До класифікації ключових парадигм історіописання / Ю. А. Добролюбська // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІV Міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Одеса, 21-22 травня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності; [О. М. Єременко, М. І. Романенко (рец.)]. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. – С. 10-14.
Abstract: В розвитку історичної думки можна виділити чотири ключові парадигми, чотири відповіді на питання про адресацію та причини потрібності в історичній науці. У своєму розвитку ці підходи конкурували, змінювали один одного, були більш-менш притаманні різним традиціям, однак співіснують досі. Конкуренція «античної» і «нової» парадигми тривала весь новий час. З «античної», врешті-решт, народився науково-популярний історичний жанр. «Нова» парадигма прямо втілилася в численних парадних національних історіях та офіціозних підручниках на всіх мовах світу. In the development of historical thought can be divided into four key paradigms, four answers to questions about addressing and the reasons for the need for historical science. In their development, these approaches competed, replaced each other, were more or less inherent in different traditions, but still coexist. The competition between the "ancient" and "new" paradigms continued throughout modern times. From the "ancient", in the end, was born popular science historical genre. The "new" paradigm is directly embodied in numerous ceremonial national stories and official textbooks in all languages ​​of the world.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12850
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska Yulia Andriivna 2021.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.