Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11039
Title: Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки
Other Titles: Formation of self-educational competence of future physical education teachers in the process of professional training
Authors: Підгірний, Олег Валерійович
Pidhirnyi, Oleh Valeriiovych
Keywords: самоосвіта
самоосвітня діяльність
компетентність
самоосвітня компетентність
майбутні вчителі фізичної культури
формування самоосвітньої компетентності
competence
self-educational competence
future teachers of physical culture
professional training
formation self-educational competence
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Підгірний, О. В.Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олег Валерійович Підгірний; наук. кер. О. А. Галіцан; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – 219 с.
Abstract: У дисертації розкрито та схарактеризовано зміст феномена «самоосвітня компетентність майбутнього вчителя фізичної культури» як інтегративного особистісно-професійного конструкту що репрезентує внутрішню спрямованість особистості на самоідентифікацію, самореалізацію та самовдосконалення як суб’єкта професійної (освітньої-виховної, фізкультурно-спортивної) діяльності та концентрує прагнення особистості реалізовувати освітній, професійний та творчий потенціал на аксіологічно-світоглядному рівні з опорою на сформовану професійну позицію. Самоосвітня компетентність майбутнього вчителя забезпечує здатність студента: студіювати й засвоювати, систематизовувати та модернізувати професійні знання щодо інноваційних освітніх та виховних технологій (особистісно-зорієнтованих, фізично-розвивальних, корекційно-реабілітаційних, спортивних, здоров’язбережувальних, інклюзивних, ерготерапевтичних); самостійно і свідомо проєктувати індивідуальний освітній маршрут у координатах парадигми «lifelong learning» шляхом рефлексійного конструювання самоосвітньої діяльності, координації способів й технологій її здійснення. The dissertation reveals and characterizes the content of the phenomenon "self-educational competence of the future physical education teacher" as an integrative personal-professional construct that represents the inner orientation of the individual to self-identification, self-realization and self-improvement as a subject of professional (educational, physical culture and sports) activities and concentrates the desire of the individual to realize educational, professional and creative potential at the axiological-worldview level based on the formed professional position. The self-educational competence of the future teacher provides the student's ability to: to study and assimilate, systematize and modernize professional knowledge on innovative educational and upbringing technologies (personality-oriented, physical-developmental, correctional-rehabilitation, sports, health-preserving, inclusive, occupational therapy); independently and consciously design an individual educational route in the coordinates of the paradigm of "lifelong learning" by reflectively constructing self-educational activities, coordination of methods and technologies of its implementation.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11039
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidhirnyi Oleh Valeriiovych 2021.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.