Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/945
Title: The Project Method at Design And Technology Lessons in Terms of Reforming The New Ukrainian School
Other Titles: Метод проектів на уроках трудового навчання в умовах реформування нової української школи
Authors: Chystiakova, L. A.
Чистякова, Л. О.
Keywords: the project method
labour training
the project based technology
a project and technological competency
a creative activity
метод проектів
трудове навчання
проектна технологія
проектно-технологічна компетентність
творча діяльність
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Чистякова, Л. О. Метод проектів на уроках трудового навчання в умовах реформування нової української школи / Л. О. Чистякова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 62-67.
Abstract: According to a new program for general secondary education institutions approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine, Design and Technology Lessons are considered as a leading tool of the development of students’ ability for self-studying, mastering the tools of modern technologies, building the cognitive process and carrying out their plans practically. Labour training provides the formation, purposeful manifestation and development of students’ skills and cultivates their project and technological competency as a component of key and subject competencies. The aim of the paper is to provide explanation of the efficiency of the project method and the necessity of its implementation during academic and labour training at Design and Technology lessons. The survey results of Design and Technology teachers from different regions of Kirovohrad region have shown that most of them do not have profound knowledge of using the project method in their teaching practice. They are not quite aware of the requirements of projects and main tasks of the project-based teaching technology, that is why the study is considered to be relevant for Ukrainian education system. The use of the project method in the art and labour creativity will enhance a holistic development of students’ personalities, their preparation for the subjecttransforming activity. It also helps students to satisfy their own interests, needs; cultivate their independence, develop their communicative skills. The purpose of an academic project is to create such educational conditions under which students will gain the experience in a project activity. The project based technology covers the following issues: didactic, educational, developmental. Some recommendations for teachers working with this technology have been also presented in the paper.Реформування сучасної загальної середньої освіти, відображенням якого є Концепція «Нова українська школа», ставить за мету різнобічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та до цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору і самореалізації, трудової діяльності і громадянської активності. Суспільство потребує громадянина, який здатний до самоосвіти та са- мовдосконалення, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Реалії сучасного життя вимагають від технологічної освіти впровадження нових методів, прийомів і технологій навчання, до яких відноситься проектна технологія навчання. Основою проектної технології є розвиток в учнів пізнавальних навичок, критичного мислення, вміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, що дає підстави називати її технологією нового постіндустріального суспільства. Особливої актуальності проблема теоретико-методологічних основ застосування проектної технології в навчанні набуває в зв’язку з прийняттям нової навчальної програми з трудового навчання. Впровадження методу проектів в навчально-трудову діяльність учнів дозволяє оптимізувати навчальний процес, полегшити засвоєння учнями нового матеріалу. У статті розкрито сутність методу проектів, визначено його основні завдання, види і структуру проектів, які впроваджуються на уроках трудового навчання, детерміновано роль учителя в проектпроектно-технологічній діяльності, подано вимоги, яких слід дотримуватися і вчителеві, і учневі при виборі об’єкта проектування.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/945
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liudmyla Chystiakova.pdf553.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.