Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8096
Title: Проблема самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності
Other Titles: The problem of self-improvement of physical education teachers in the process of professional activity
Проблема самосовершенствования преподавателей физического воспитания в процессе профессиональной деятельности.
Authors: Башавець, Наталія Андріївна
Bashavets, Nataliia Andriivna
Башавець, Наталья Андреевна
Keywords: викладач фізичного виховання
професійна діяльність
самовдосконалення
самоосвіта
самовиховання
конкурентоздатність та мобільність
преподаватель физического воспитания,
профессиональная деятельность
самосовершенствование
самообразование
самовоспитание,конкурентоспособность и мобильность
physical education teacher
professional activity
self-improvement
self-education
self-training
competitiveness and mobility
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Башавець Н. А. Проблема самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності / Н. А. Башавець // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2016. – Вип. 3. – С. 292-295.
Abstract: У статті розглядається проблема самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності, оскільки сучасна система освіти потребує нової генерації педагогів, які є конкурентоздатними та мобільними. Впровадження у навчальний процес інноваційних технологій (інформаційних, оздоровчих, здоров’язбережувальних, рекреаційних тощо), перехід на європейську систему освіти вносять суттєві зміни і корективи у зміст професійної діяльності викладачів фізичного виховання. Підвищення вимог до педагогів вищої школи відповідно до світових стандартів орієнтує на неперервну освіту, зокрема на самовдосконалення, самоосвіту та самовиховання. В статье рассматривается проблема самосовершенствования преподавателей физического воспитания в процессе профессиональной деятельности, поскольку современная система образования требует нового поколения педагогов, которые являются конкурентоспособными и мобильными. Внедрение в учебный процесс инновационных технологий (информационных, оздоровительных, здоровье сберегающих, рекреационных и т.д.), переход на европейскую систему образования вносят существенные изменения и коррективы в содержание профессиональной деятельности преподавателей физического воспитания. Повышение требований к педагогам высшей школы в соответствии с мировыми стандартами ориентирует на непрерывное образование, в том числе на самосовершенствование, самообразование и самовоспитание. The problem of self-improvement of physical education teachers in the professional activity is considered in the article, as a modern educational system needs a new generation of teachers who are competitive and mobile at national and international levels. Implementation of innovative technologies into the learning process (informational, health, recreational, etc.), the transition to the European system of education make significant changes and adjustments in the content of professional activity of physical education teachers. Increasing of requirements for high school teachers in accordance with internet ional standards focuses on continuous education, particularly for self-improvement, self-education and self-training. Initial conceptual provisions for self-improvement of teachers are described in the Law of Ukraine "About Higher Education" (2014), National Strategy of the Development of Education in Ukraine for 2012 - 2021 years.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8096
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bashavets Nataliia Andriivna 2016.pdf267.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.