Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7693
Title: Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів
Other Titles: Педагогические условия акмеологиче-ского становления будущих учителей
Pedagogical conditions of future teachers acmeological formation
Authors: Кушнірук, Анастасія Сергіївна
Кушнирук, Анастасия Сергеевна
Kushniruk, Anastasiia Serhiivna
Гурін, Руслан
Гурин, Руслан
Huryn, Ruslan
Яцій, Олександр Михайлович
Яций, Александр Михайлович
Yatsii, Oleksandr Mykhailivych
Keywords: педагогічні умови
майбутні вчителі
акмеологічне становлення
інтерактивне навчання
педагогічна практика
тренінг
педагогические условия
будущие учителя
акмеологическое становление
интерактивное обучение
педагогическая практика
тренинг
pedagogical conditions
future teachers
interactive teaching
acmeological formation
independ-ent work
pedagogical practice
training
самостоятельная работа
самостійна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського
Citation: Гурін Р. Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів / Р. Гурін, А. С. Кушнірук, О. М. Яцій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наукових праць. Педагогічні науки. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2020. – №1(68). – С. 56-62.
Abstract: Устатті проаналізовано сутність педагогічних умов та їх впливу на акмеологічне становлення майбутніх учителів фізичної культури. Спираючись на результати дослідження, під педагогічними умовами акмеологічного становлення майбутніх учителів фізичної культури розуміємо обставини, що впливають на підвищення результатів навчальної діяльності, а також на створення передумов для подальшого розвитку зрілості особистості в межах професійної діяльності під час фахової підготовки. На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури та провідного наукового фонду було виокремле-но такі педагогічні умови, як: упровадження інтерактивного навчання у фахову підготовку майбутніх учителів фізичної культури; підвищення питомої ваги засобів інформаційних технологій у самостійній роботі майбутніх учителів фізичної культури; використання тренінгу під час підготовки майбутніх учителів фізичної культури до проходження педагогічної практики. В статье проанализированы сущность педагогических условий и их влияние на акмеологическое становление будущих учителей физической культуры. Опираясь на результаты исследования, под педа-гогическими условиями акмеологического становления будущих учителей физической культуры будем понимать обстоятельства, влияющие на повышение результатов учебной деятельности, а также на создание предпосылок для дальнейшего развития зрелости личности в рамках профессиональной дея-тельности во время профессиональной подготовки. На основании анализа психолого-педагогической литературы и ведущего научного фонда были выделены такие педагогические условия, как: внедрение интерактивного обучения в профессиональную подготовку будущих учителей физической культуры; повышение удельного веса средств информационных технологий в самостоятельной работе будущих учителей физической культуры; использование тренинга при подготовке будущих учителей физической культуры до прохождения педагогической практики. The essence of pedagogical conditions and their influence on acmeological formation of future teachers of physical training is analyzed in the article. Based on the results of the research, under the pedagogical conditions of acmeological formation of future physical training teachers there will be understood the circumstances that influence the improvement of the results of educational activity, as well as the creation of preconditions for the further development of individual’s maturity within professional activity during professional training. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature as well as of the leading scientific fund, such pedagogical conditions were distinguished as: implementation of interactive teaching in the professional training of future teachers of physical culture; increasing the part of information technology in independent work of future teachers of physical training; usage of training in the preparation of future teachers of physical training before passing the pedagogical practice.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7693
Appears in Collections:Кафедра математики і методики її навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruslan Gurin, Anastasiia Kushniruk 2020.pdf824.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.