Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6476
Title: Impact of Person’s Social Adaptability on Perception of Music
Other Titles: Вплив соціальної адаптованості людини на сприймання музики
Authors: Maksymov, Mykola
Максимов, Микола Володимирович
Keywords: socialization
perception of music
social adaptability
subjectivity
reflection
music discourse
соціалізація особистості
сприймання музики
соціальна адаптованість
суб’єктність
рефлексія
музичний дискурс
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Maksymov M. Impact of Person’s Social Adaptability on Perception of Music / M. Maksymov // Наука і освіта. - 2017. - №9. - С.48-52.
Abstract: The paper aims to study the correlation between the peculiarities of the perception of music and the degree of social adaptability of an individual. In order to examine the peculiarities of music perception, stimulating material was developed – music fragments that contained some psychological content. In order to determine the degree of social adaptation of the respondents the following methods were applied: the method of determining the level of subjective control, the method of narrative, and Rosenzweig Picture Frustration Study. For identifying the level of social adaptability, the methods of document analysis and expert evaluation were applied. In order to determine the psychological content of musical fragments, the method of experts, focus groups were used. It has been found that there is a correlation between the psychological properties of people with a low level of social adaptation and the peculiarities of their perception of music: the destructive character of music symbolizing aggression corresponds to their emotional mood and the general background of worldview. The music which symbolizes indifference, the refusal of purposeful activity, passivity correlates with the poorly developed skills of productive interaction and overcoming obstacles, low level of subjectivity, reflection. Актуальність дослідження зумовлена тим, що одним із важливих факторів соціалізації особистості є рівень художньої культури взагалі й музичної зокрема. Більшість юнаків надають перевагу музичним творам із сумні- вним рівнем художньої цінності. Зазначені тенденції не можуть не впливати на загальний розвиток особистості, а отже й соціальну адаптованість. Мета дослідження полягала у з’ясуванні зв’язку особливостей сприймання музики із ступенем соціальної адаптованості особистості. Для вивчення особливостей сприймання музики було розроблено стимульний матеріал – фрагменти, які містили певний психологічний зміст. Для вивчення особисті- сних якостей, що зумовлюють ступінь соціальної адаптованості, були застосовані: метод визначення рівня суб’єктивного контролю, метод наративу, тест фрустрації Розенцвейга. Для виявлення рівня соціальної адапто- ваності було застосовано метод аналізу документів та метод експертних оцінок. З метою визначення психологі- чного змісту музичних фрагментів був застосований метод експертів, фокус-груп. Результати дослідження: встановлено зв’язок психологічних властивостей осіб з низьким рівнем соціальної адаптованості з особливос- тями сприймання ними музики: їх емоційному настрою та загальному фону світосприймання відповідає музика деструктивного характеру, що символізує агресію, байдужість, відмову від цілеспрямованої діяльності. Пасив- ність корелює з нерозвиненістю навичок продуктивної взаємодії та подолання перешкод, низьким рівнем роз- витку суб’єктності, рефлексії, слабкою здатністю до інтеграції свого життєвого досвіду. На основі виявлених психологічних особливостей сприймання музики розроблено методику визначення ступеню соціальної адапто- ваності людини відповідно до обраного нею музичного дискурсу.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6476
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maksymov.pdf605.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.