Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5431
Title: Социальные функции детско-юношеского спорта
Other Titles: Соціальні функції дитячо-юнацького спорту
Social functions of child and youth sports
Authors: Мазин, Василий Николаевич
Мазін, Василь Миколайович
Mazin, Vasyl
Keywords: функция
детско-юношеский спорт
личность
общество
государство
функція
дитячо-юнацький спорт
особистість
суспільство
держава
functions
child and youth sports
personality
society
state
Issue Date: 2015
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Мазин В. Н. Социальные функции детско-юношеского спорта / В. Н. Мазин // Наука і освіта. - 2015. - №4. - с.118-124.
Abstract: В статье показано, что основаниями для выделения ключевых функций детско-юношеского спорта мо- жет быть их соотнесение либо с бытием отдельного человека (экзистенциальные функции), либо с бытием общества (общественные функции), либо с бытием государства (государственные функции). На первом осно- вании выделяются: двигательно-компенсаторная, собственно экзистенциальная, опосредовано экзистенци- альная функции. На втором основании выделяются: олимпийская, профессионально-прикладная, здоровьесбе- регающая, воспитывающая функции. На третьем основании выделяются: консолидирующая, суверенная функ- ции, а так же функция поддержания гегемонии. Даѐтся характеристика этим функциям.Стійкий попит з боку суспільства на використання спорту в виховних цілях, точніше, цілеспрямоване ви- користання в цих цілях спортивних вправ і невід'ємно пов'язаних з ними змагань може бути зафіксовано на до- сить ранніх етапах історії цивілізації. Як наголошується в наукових публікаціях, параметри цього запиту з ча- сом еволюціонують, проте сам запит залишається незмінним. У статті показано, що підставами для виділення ключових функцій дитячо-юнацького спорту може бути їх співвіднесення або з буттям окремої людини (екзис- тенційні функції), або з буттям суспільства (громадські функції), або з буттям держави (державні функції). До першої групи належать: рухово-компенсаторна функція, яка полягає у задоволенні рухової потреби юного спортсмена; екзистенційна функція, суть якої в створенні передумов для самореалізації спортсмена; опосеред- ковано екзистенціальна функція, суть якої в самореалізації батьків юного спортсмена. До другої групи нале- жать: олімпійська функція, суть якої в підготовці юних спортсменів до вищих спортивних досягнень; здо- ров’язберігаюча функція, суть якої в забезпеченні рівня здоров'я населення, достатнього для підтримки існу- вання і розвитку суспільства; прикладна функція, яка полягає у формуванні та розвитку специфічних якостей, необхідних для виконання діяльності, не пов'язаної зі спортом; виховна функція, суть якої в формуванні у юних спортсменів уявлень, що відповідають нормативним програмам поведінки, а також традиціям соціальної дії і взаємодії, виробленим в процесі розвитку суспільства. У третій групі виділяється функція підтримки гегемонії,суть якої в забезпеченні суспільної злагоди. При цьому дитячо-юнацький спорт побічно виконує суверенну, а також консолідуючу функції. Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо аналіз виховної фун- кції дитячо-юнацького спорту в контексті освітньої політики держави.The article characterizes the key functions of child and youth sports. As a result of heuristic analysis of more than 100 scientific sources concerning the issues of education of children and adolescents, the author has justified the posi- tion that the key social function of child and youth sports can be divided into three groups. In particular, the basis for the allocation of the key functions of child and youth sport can be either their correlation with a personality (as a person is considered in terms of his/her social relations) or society (as people live in a certain area and have a common culture), or with a state (both organizational and government institutions designed to ensure the preservation and development of the society). The first group includes the following: motor-compensatory function, actually existential function, medi- ated existential function. The second group consists of the following functions: the Olympic function, professionally applied function, health saving function and educational function. The third group includes the function to maintain he- gemony. The author notes that child and youth sports indirectly perform sovereign and consolidating functions. A brief description of these functions is presented basing on the analysis of the modern publications. In the system of social functions of child and youth sports special attention is paid to the educational function, which means the formation youth’s ideas, appropriate regulatory programs, ideal behavior, as well as the traditions of social action and interaction developed in the course of civilization. The analysis of the educational function of child and youth sports in the context of educational policy is considered as a promising direction for the further research.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5431
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazin.pdf287.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.