Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4339
Title: Методика формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
Other Titles: Methods of developing professional competence of future music teachers
Методика формирования специальной компетентности будущих учителей музыкального искусства
Authors: Ашихміна, Наталія Віталіївна
Ashykhmina, Nataliia Vitaliivna
Ашихмина, Наталья Витальевна
Keywords: майбутні вчителі музичного мистецтва
компетентнісний підхід
ключові компетенції
фахова компетентність
структура фахової компетентності
поетапна методика формування фахової компетентності
future music teachers
competency approach
key competences
special competence
structure of special competence
staged methods of forming professional competence
будущие учителя музыкального искусства
компетентностный подход
ключевые компетенции
специальная компетентность
структура специальной компетентности
поэтапная методика формирования специальной компетентности
Issue Date: 2019
Publisher: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Citation: Ашихміна Н. В. Методика формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва / Н. В. Ашихміна // Наукові записки : І мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О. Я. Ростовського «Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики». – 2019. – № 1. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2019. – С. 96-102.
Abstract: У статті розглянута проблема формування фахової компетентності студентів мистецько-педагогічних вишів. Уточнено ключові компетенції майбутніх учителів музичного мистецтва. Під фаховою компетентністю майбутнього вчителя музичного мистецтва розуміється освоєна студентом система фахових знань, умінь, здібностей, цінностей та особистісних якостей, яка відповідає вимогам фахової підготовки в межах мистецько-педагогічного вишу і забезпечує компетентне виконання фахової діяльності. Структурними компонентами досліджуваного феномена є: мотиваційно-ціннісний, фахово-когнітивний, фахово-діяльнісний і рефлексивно-творчий. На думку автора, формування досліджуваного феномена – це цілеспрямований поетапний безперервний процес прогресивного особистісного удосконалення й перетворення студентів, що відповідає вимогам музично-педагогічної фахової діяльності. Основою методики є такі педагогічні принципи, як-от: систематичності і послідовності, доступності, фахової доцільності, мотивації, міжособистісної взаємодії та діалогового спілкування суб’єктів художньо-освітнього процесу. Реалізація мети методики забезпечується певними педагогічними умовами: створення фахово-зорієнтованого середовища; актуалізація цінності фахового розвитку; залучення майбутніх учителів музичного мистецтва до самоорганізації фахового навчання, самоосвіти і самовдосконалення; організація зовнішніх викладацьких впливів, які активізують особистісні фахово-прогресивні зміни студентів. У процесі формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва виокремлено етапи, зокрема такі, як-от: теоретико-адаптаційний, фахово-діяльнісний, фахово-творчий і фахово-дослідний. На кожному етапі запропоновано використовувати певні форми і методи з метою формування досліджуваного феномена. The article studies an issue of developing professional competence in students of artistic and pedagogical universities. The author has listed the key competencies necessary for future music teachers. The article clarifies, that professional competence of a future music teacher is the system of special knowledge, skills, abilities, values and personal qualities mastered by students that meet the requirements of professional training within the framework of artistic and pedagogical higher education and provides competent performance of special activity. The studied phenomenon consists of motivational and value, professional and cognitive, professional and activity, reflexive and creative components. According to the author, the formation of the studied phenomenon is a purposeful continuous step-by-step process of personal progressive transformation and improvement, which complies with the requirements of professional music and pedagogical activity These methods are based on certain pedagogical principles, including regularity and consistency, accessibility, special expediency, motivation, interpersonal interaction and dialogue communication of subjects of the artistic and educational process. Realization of the purpose of the methods is ensured by certain pedagogical conditions. The first condition involves the development of means for creation of the professionally oriented environment in the artistic and educational process; the second pedagogical condition should be aimed at increasing the positive professional motivation of students; the third condition is the inclusion of students in self-organization of special education, selfeducation and self-improvement; organized external teaching influences, which activate the personal professional and progressive changes of students, is the fourth educational condition. The author defines the methods at each stage of formation of professional competence of future music teachers (theoretic and adaptation stage, professional and activity stage, professional and creative stage, professional and research stage). The study suggests using some forms and methods at each stage of forming professional competence. В статье рассмотрена проблема формирования специальной компетентности студентов художественно-педагогических вузов. Уточнены ключевые компетенции будущих учителей музыкального искусства. Под специальной компетентностью будущего учителя музыкального искусства понимается освоенная студентом система специальных знаний, умений, способностей, ценностей и личностных качеств, которая соответствует требованиям специальной подготовки в пределах художественно-педагогического вуза и обеспечивает компетентное выполнение специальной деятельности. Структурными компонентами исследуемого феномена являются: мотивационно-ценностный, специально-когнитивный, специально-деятельностный и рефлексивно-творческий. По мнению автора, формирование исследуемого феномена – это целенаправленный поэтапный непрерывный процесс прогрессивного личностного совершенствования и преобразования студентов, соответствующий требованиям музыкально-педагогической специальной деятельности. Основой методики являются такие педагогические принципы: систематичности и последовательности, доступности, специальной целесообразности, мотивации, межличностного взаимодействия и диалогового общения субъектов художественно-образовательного процесса. Реализация цели методики обеспечивается определёнными педагогическими условиями: создание специально-ориентированной среды; актуализация ценности специального развития; привлечение будущих учителей музыкального искусства к самоорганизации специального обучения, самообразования и самосовершенствования; организация внешних преподавательских воздействий, которые активизируют личностные специально-прогрессивные изменения студентов. В процессе формирования специальной компетентности будущих учителей музыкального искусства выделены этапы, такие, как: теоретико-адаптационный, специально-деятельностный, специально-творческий и специально-исследовательский. На каждом этапе предложено использовать определённые формы и методы с целью формирования исследуемого феномена.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4339
Appears in Collections:Кафедра диригентсько – хорової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ashykhmina N.V..pdf377.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.