Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2192
Title: Використання сучасних психологічних технологій у формуванні мовленнєвого іміджу майбутніх вихователів
Other Titles: Использование современных психологических технологий в формировании речевого имиджа будущих воспитателей
Using modern psychological technologies in formation of future teachers’ speech image
Authors: Руденко, Юлія Анатоліївна
Руденко, Юлия Анатольевна
Rudenko, Yuliia Anatoliivna
Keywords: психологічна технологія
тренінг
мовленнєвий тренінг
мовленнєвий імідж
професійна підготовка
вихователь
психологическая технология
тренинг
речевой тренинг
речевой имидж
профессиональная подготовка
воспитатель
psychological technology
training
speech training
speech image
professional training
teacher
Issue Date: 2009
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Руденко Ю. А. Використання сучасних психологічних технологій у формуванні мовленнєвого іміджу майбутніх вихователів / Ю. А. Руденко // Наука і освіта. - 2009. - № 10. - С. 214-219.
Abstract: Розглянуто питання застосування новітніх психологічних технологій у процесі мовленнєвої підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Проаналізовано сутність поняття "тренінг", подано історичний аспект виникнення тренінгу як психологічної технології. З'ясовано сутність поняття "комунікативний тренінг". Наведено приклад комунікативного тренінгу, метою якого є формування, закріплення та вдосконалення вмінь і навичок виразного читання в студентів дошкільних факультетів педагогічних університетів. Визначено завдання тренінгу. Розкрито зміст вправ "Візуальне відчуття", "Крізь скло", "Дискусія", "Так", "Передавання руху по колу", "Найнудніша розповідь", "Суперечка за присутності свідка", "Карусель", "Остання зустріч". Рассмотрены вопросы применения новейших психологических технологий в процессе речевой подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. Проанализирована сущность понятия "тренинг", освещён исторический аспект возникновения тренинга как психологической технологии. Выяснена сущность понятия "коммуникативный тренинг". Приведен пример коммуникативного тренинга, целью которого является формирование, закрепление и совершенствование умений и навыков выразительного чтения у студентов дошкольных факультетов педагогических университетов. Определены задачи тренинга. Раскрыто содержание упражнений "Визуальное чувство", "Сквозь стекло", "Дискуссия", "Да", "Передача движения по кругу", "Самый скучный рассказ", "Спор за присутствия свидетеля", "Карусель", "Последняя встреча". The problems of modern psychological technologies in voice training for future teachers of preschool education. Analyzed the essence of the concept of training, presented by the historical aspect of training as a psychological technology. Clarified the essence of the concept of communicative training. An example of communication training, whose goal is to establish, consolidate and improve the skills of expressive reading with preschool students at pedagogical universities. Outlines the objectives of training.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2192
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики дошкільної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.