Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2108
Title: Relationship between senior high school teachers’ media and information literacy, emotional intelligence and teaching quality
Other Titles: Співвідношення між інформаційною грамотністю, емоційним інтелектом та якістю викладання вчителів старшої школи
Authors: Nassim Shamoradi Varnamkhasti
Maryam Baratali
Нассім Шамораді Варнамхасті
Маріам Бараталі
Keywords: media and information literacy
teaching quality
teachers
high school
high school
emotional intelligence
інформаційна грамотність
якість викладання
вчителі
старша школа
емоційний інтелект
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Nassim Shamoradi Varnamkhasti. Relationship between senior high school teachers’ media and information literacy, emotional intelligence and teaching quality / Nassim Shamoradi Varnamkhasti, Maryam Baratal // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 12. – С. 142– 149.
Abstract: The research aims to investigate the relationship between media and information literacy, emotional intelligence and teaching quality of senior high school teachers. The research was performed by means of the correlation research method. The statistical population of the study included all high school teachers in Zarinshahr region (n=460). The sample size (n=130) was determined on the basis of Krejcie & Morgan table (1970) using random multistage cluster sampling method. In order to assess the teaching quality of the surveyed, 3 students per a teacher were selected. Data collection was carried out using the following three scales: Ashrafi-Rizi Media & Information Literacy Questionnaire (2014), The Modified Teaching Quality Scale developed by Safdarian (2015) and Khosrowpour (2015) as well as Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test (1998). Using Cronbach’s alpha, the reliability of the three used scales were found to be 0.925, 0.925 and 0.924, respectively. In addition, data were analyzed by applying SPSS 22 and AMOS 23 software in two levels of descriptive and inferential statistics with Pearson’s correlation coefficient tests, simultaneous regression, one-way analysis of variance (ANOVA) test and two independent groups T-test as well as structural equation modeling. As per the results of the study, there was a paired direct and statistically significant relationship between media and information literacy, emotional intelligence variables and teaching quality variable (P ≤ 0.01). The structural equation model obtained from the quantitative, predictor and criterion variables indicated that the three variables in question including information literacy and emotional intelligence could explain 34.6% of the variance obtained for the teaching quality variable which can be considered as a very good explanation percentage revealing the acceptable fitness of the model with the study data. Furthermore, it has been found that the difference between the mean scores obtained for the main variables of the study (i.e. emotional intelligence, media and information literacy and teaching quality) in terms of the demographic charaСтаття присвячена визначенню співвідношення між інформаційною грамотністю, емоційним інтелектом та якістю викладання вчителів старшої школи. Інформаційна грамотність є надзвичайно важливим аспектом діяльності вчителя, адже самі по собі інформаційні технології не можуть призвести до покращання успішності учнів або набуття знань з усіх предметів, тому їх використання та опрацювання мають були цілеспрямованими. Наразі кожен викладач має опановувати знання щодо використання інформаційних технологій та вміти застосовувати їх на практиці. Окрім цього, професія вчителя цілком і повністю пов’язана з емоційною сферою. Вчителі впливають на розвиток соціо-емоційних якостей учнів та водночас самі піддаються емоційному впливові з боку дітей. Вміння контролювати свої почуття є обов’язковою складовою професійної компетентності вчителя. Розвиток емоційного інтелекту як спроможності розуміти та контролювати свої емоції та емоції інших людей значно допоможе у навчальному процесі та взаємодії вчителя з учнями, що, в свою чергу, позитивно впливає на успішність дітей. Особливо потрібен емоційний інтелект у непередбачуваних ситуаціях негативного характеру, коли час на реагування обмежений, а обставини вимагають швидкої адаптації та вирішення проблеми. Було проведено дослідження, в якому взяли участь 130 вчителів, які викладають у старшій школі регіону Зерріншехр, яких було обрано випадковим методом із 460 осіб. Для оцінювання якості викладання на кожного вчителя було взято по 3 учні, які мали заповнити запропоновані їм анкети. У дослідженні використовувалися такі методики, як «Опитувальник на визначення інформаційної грамотності» (Ашрафі-Різі, 2014), «Тест на визначення якості викладання» (Зафдаріан та Хосровпур, 2015, в авторській адаптації), а також «Тест на само- визначення емоційного інтелекту» (Шутте, 1998). За результатами експерименту було виявлено значний позитивний зв’язок між інформаційною грамотністю, емоційним інтелектом та якістю викладання вчителів. Крім того, було встановлено, що різниця між середніми балами, отриманими за основнми змінними дослідження (емоційний інтелект, інформаційна грамотність і якість викладання) з точки зору деяких характеристик (а саме: статі, напряму підготовки, рівня освіти і досвіду викладання) не є статистично значущою. Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що для покращання якості викладання вчителів необхідно розвивати в них інформаційну грамотність (що включає в себе навчання та саморозвиток впродовж життя), а також емоційний інтелект (ннаприклад, за допомогою спеціальних тренінгів, організованих психолого-педагогічною службою закладу).
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2108
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nassim Shamoradi Varnamkhasti.pdf750.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.