Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/205
Title: Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності психолога
Other Titles: Эмоциональный интеллект в структуре профессиональной деятельности психолога
Emotional intelligence in the structure of professional activity of a psychologist
Authors: Амплєєва, Ольга Михайлівна
Амплеева, Ольга Михайловна
Ampleyeva, Olga Mikhailivna
Keywords: емоційний інтелект
раціональний інтелект
структура професійної діяльності психолога
емоційна саморегуляція
емпатія
самоконтроль
эмоциональный интеллект
рациональный интеллект
структура профессиональной деятельности психолога
эмоциональная саморегуляция
эмпатия
самоконтроль
emotional intelligence
Keywords
rational intellect,
the structure of professional psychologists
emotional self-control
empathy,
self-control
Issue Date: 2013
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності психолога [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ольга Михайлівна Амплєєва; наук. кер. Л. Ф. Бурлачук; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2013. – 293 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню проблеми місця, ролі і внеску емоційного інтелекту в успішність професійної діяльності психологів. Встановлено, що засобами психологічного тренінгу підвищується рівень емоційного інтелекту, що сприяє вдосконаленню професійної діяльності психолога. Розглянуто теоретичний зміст та співвідношення понять, пов’язаних з емоційним інтелектом, підходи до вимірів її складових, використання системного підходу в дослідженні латентної структури емоційного інтелекту, врахування властивостей особистості як чинників варіювання емоційного інтелекту і його ролі для професійної ефективності психологів. Засобами факторного аналізу побудовано емпіричну модель емоційного інтелекту. Визначено внутрішні особистісні об’єкти для впливу і формування засобами психологічного тренінгу з метою ефективного вдосконалення. Сформульовано систему методів модифікації технік взаємодії на основі емоційного інтелекту, формування необхідних вмінь, оволодіння технікою самостійного вдосконалення емоційного інтелекту. Диссертация посвящена исследованию проблемы места, роли и вклада эмоционального интеллекта в успешность профессиональной деятельности психологов. Установлено, что средствами психологического тренинга повышается уровень эмоционального интеллекта, что способствует совершенствованию профессиональной деятельности психолога. Рассмотрены теоретическое содержание и соотношение понятий, связанных с эмоциональным интеллектом, подходы к измерениям его составляющих, использование системного подхода в исследовании латентной структуры эмоционального интеллекта, учета свойств личности как факторов варьирования эмоционального интеллекта и его роли для профессиональной эффективности психологов. В работе проанализирован феномен эмоционального интеллекта и рассмотрены его структурные составляющие, такие как: оценка и выражение своих эмоций (внутриличностный эмоциональный интеллект) и эмоций других людей (межличностный эмоциональный интеллект), эмпатия, регуляция эмоций, использование эмоций (контроль экспрессии, самомотивация и управление своими эмоциями). Thesis deals with problems of the place, role and contribution of emotional intelligence to the success of professional psychologists. It is established that the means of psychological training increases the level of emotional intelligence that contributes to the improvement of professional psychologist. The theoretical content and the relationship between the concepts related to emotional intelligence, approaches to the measurement of its components, the use of a systematic approach to the study of the latent structure of emotional intelligence, accounting, personality traits as factors of variation of emotional intelligence and its role in the performance of professional psychologists. By means of factor analysis is based empirical model of emotional intelligence. Defined internal personal objects to influence the formation and means of psychological training in order to effectively improve. Formulated tested methods of modifying the system of interaction techniques based on emotional intelligence, developing appropriate skills, mastery of the self-improvement of emotional intelligence
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/205
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Амплєєва_О.М. .pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.