Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2016
Title: Project-based method as a means of interactive teaching of english
Other Titles: Метод проектів як інтерактивний метод навчання англійської мови
Метод проектов как интерактивный метод обучения английскому языку
Authors: Trubitsyna, Olha Mykhailivna
Muimaster, Anna
Трубіцина, Ольга Михайлівна
Муймастер, Анна Анатоліївна
Трубицына, Ольга Михайловна
Муймастер, Анна Анатольевна
Keywords: project-based method
project-based teaching
higher educational institution
метод проектів
викладання
ВНЗ
іноземні мови
студенти
студенты
иностранные языки
ВУЗ
преподавание
метод проектов
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Trubitsyna O. M., Muimaster A. A. Project-based method as a means of interactive teaching of english / O. M Trubitsyna., A. A. Muimaster // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 10. – С. 179– 182
Abstract: The article deals with the project-based method in teaching English as a foreign language in universities. Both theoretical background and practical implementation of the method are considered in the research. The origin, main concept and the advantages of the projects-based method are describedУ статті розглянуто застосування методу проектів у викладанні англійської мови як іноземної у ВНЗ.Бурхливий розвиток науки та техніки вимагає застосування більш сучасних методів і підходів до навчання іноземних мов. Методами, які б повністю відповідали потребам суспільства, стають інтерактивні методи навчання, зокрема проектний, адже вони мають на меті підвищення усвідомленості та міцності отримуваного знання за рахунок сучасного та творчого підходу. Проаналізовано теоретичне підґрунтя та практична реалізація методу. Велика увага приділена походженню, головним концептам та перевагам методу проектів. Наразі метод проектів є одним із найсучасніших ефективних методик у викладанні англійської мови. Саме проектне навчання як один із інтерактивних методів найбільш сприяє розвитку пізнавальних здібностей учнів і студентів, готує їх до подальшої безперервної самоосвіти.Будь-яка проектна робота є, передусім, самостійною роботою, що здійснюєтьсяпід керівництвом вчителя чи викладача.Такий вид діяльності інтегрує індивідуальну та колективну навчально-пошукову активність, яка, в свою чергу, вимагає раціональної організації та успішного контролю. Головними ж цілями проектної самостійної роботи у ВНЗ є створення комфортних умов для розвитку особис- тості студента, адже проект вчить не тільки отримувати та відтворювати знання, а й творчо їх застосовувати; дати можливість студентові під час презентації проекту відчути, що він виступає як індивідуальність, здібна не лише оцінювати дійсність, а й проектувати зміни, необхідні для покращення рівня володіння англійською мо- вою.За характером проекти, що можуть бути застосовані у самостійній роботі студентів-першокурсників, поділяються на: дослідницькі (характеризуються продуманою структурою, визначенням цілей, обґрунтованою актуальністю предмета дослідження), творчі(велика увага приділяється оформленню результатів, формами якого можуть бути презентації, репортажі, альбоми, газети і т.д.), інформаційні (орієнтовані на збір інформації про певне явище чи подію з метою ознайомлення великої аудиторії з нею), практико зорієнтовані (мають чітко визначений результат діяльності учасників, який зорієнтований на соціальні інтереси чи потреби студентів, наприклад, права студентів, проект реконструкції навчального корпусу тощо).В статье рассматривается использование метода проектов в преподавании английского языка как ино- странного в ВУЗе. Бурное развитие науки и техники требует применения более современных методов и подходовкобучению иностранным языкам. Методами, которые полностью соответствовали бы нуждам общества, становятся интерактивные методы обучения, в числе которых и проектный, ведь они ориентированы на повышение осознанности и прочности получаемых знаний за счет современного творческого подхода. Дается анализ теоретической основы и практической реализации метода. Большое внимание уделяется происхождению, главным концептам и преимуществам метода проектов. На современном этапе метод проектов является одной из самых современных эффективных методик в преподавании английского языка. Именно проектное обучение как один из интерактивных методов способствует развитию познавательной активности учеников и студентов в полной мере, а также готовит обучаемых к дальнейшему непрерывному самообразованию. Любая проектная работа является, прежде всего, самостоятельной работой, осуществляемой под руководством учителя или преподавателя. Такой вид деятельности интегрирует индивидуальную и коллективную учебно-поисковую активность, которая, в свою очередь, требует рациональной организации и успешного контроля. Главными же целя- ми проектной работы в ВУЗе являются создание комфортных условий для развития личности студента, так как проект учит не только получать и воспроизводить знания, а и творчески их применять; дать возможность студенту во время презентации проекта почувствовать, что он является индивидуальностью, способной не только оценивать действительность, но и проектировать изменения, необходимые для улучшения уровня владения английским языком. По своему характеру проекты, которые могут быть использованыдля самостоятельной работы студентов-первокурсников, бывают: исследовательские (характеризуются продуманной структурой, определением целей, обоснованной актуальностью предмета исследования), творческие (большое внимание уделяется оформлению результатов, формами которого могут быть презентации, репортажи, альбомы, газеты и т.д.), информационные (ориентированы на сбор информации об определенном явлении или событии с целью ознакомления большой аудитории с ней), практико-ориентированные (имеют четко определенный результат деятельности участников, ориентированный на социальные нужды или интересы студентов, например, права студентов, проект реконструкции учебного корпуса и т.д.).
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2016
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trubitsyna O. M., Muimaster A. A..pdf707.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.