Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1936
Title: Preparing future teachers for creating health preservation environment at primary schools in terms of inclusive education
Other Titles: Підготовка майбутніх педагогів до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи в умовах інклюзії
Подготовка будущих педагогов к созданию здоровьесберегающей среды начальной школы в условиях инклюзии
Authors: Lavrenova, M. V.
Lalak, N. V.
Fenchak, L. M
Лавренова, Марія Василівна
Лалак, Н. В.
Фенчак, Л. М.
Keywords: inclusion
health preservation environment
future specialists
communication skills
health preservation
technology
інклюзія
здоров’язбережувальне середовище
майбутні фахівці
комунікативні навички
здоров’язбережувальні технології
инклюзия
здоровьесберегающая среда
будущие специалисты
коммуникативные навыки
здоровьесберегающие технологии
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Lavrenova M. V. Preparing future teachers for creating health preservation environment at primary schools in terms of inclusive education / M. V. Lavrenova // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – №10. – 109-114.
Abstract: The paper covers the aspects of preparing future primary school teachers for creating health preservation environment in inclusive education. It has been found that the students specialised in primary education lack skills of communicating with children with different nosologies and practical skills required for implementing health preservation technologies into the educational process of primary schools. However, the survey demonstrated that the students are ready to work with children with special educational needs. The means facilitating the optimisation of students’ preparation for work with children under conditions of inclusive education have been described. Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів початкової школи до створення здоров’язбережувального середовища в умовах інклюзії. Авторами, на основі анкетування студентів, з’ясовано, що майбутні педагоги готові працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Визначено, що студентам бракує комунікативних навичок у спілкуванні з дітьми з різними нозологіями та практичних умінь щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи. Розглянуто результати досліджень багатьох науковців, які засвідчують, що розумовий, емоційний і соціальний розвиток дітей з психофізичними вадами прямо залежить від позитивного ставлення до них, їх розуміння та прийняття педагогами, батьками і здоровими дітьми. Проведено аналіз навчальних дисциплін спеціальності «Початкова освіта», які своїм змістом сприяють підготовці студентів до створення такого навчального середовища: «Дидак- тика», «Теорія та методика виховання», «Вікова психологія», «Педагогічна майстерність», «Основи психодіагностики», «Основи екранного та сценічного мистецтва», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання», «Педагогіка сімейного виховання», «Етнопедагогіка», «Безпека життєдіяль- ності», «Організація групи продовженого дня», «Анатомія та фізіологія дітей з основами генетики і валеології», «Основи медичних знань та охорони здоров’я», «Методика вивчення основ здоров’я в початковій школі», «Фізична культура з методикою навчання», «Основи валеології», «Основи інклюзивної педагогіки». Визначено роль позааудиторної роботи, що передбачає індивідуалізацію організаційних форм, методів виховання через розвиток особистісних якостей кожного студента. У процесі такої роботи формується комунікативна компетен-тність, студенти набувають практичних навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та здійс- нюють інформаційно-просвітницьку діяльність серед молодших школярів та їхніх батьків. З’ясовано, що важливе місце серед багатьох факторів, що визначають успіх підготовки сучасного вчителя посідає педагогічна практика, адже тільки в практичних умовах школи первинне орієнтування може перейти у стійкі професійні навички. Під час практик майбутні вчителі розробляють і проводять виховні заходи й уроки, які сприяють формуванню здорового способу життя, профілактиці девіантної поведінки, вихованню культури між статевих і міжетнічних стосунків. Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей начальной школы к созданию здоровьесберегающей среды в условиях инклюзии. На основе анкетирования студентов авторами выяснено, что будущие педагоги готовы работать с детьми с особыми образовательными потребностями. Определено, что студентам не хватает коммуникативных навыков в общении с детьми с различными нозологиям и практических умений по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс начальной школы. Рассмотрены результаты исследованиймногих ученых, которые свидетельствуют, что умственное, эмоциональное и социальное развитие детей с психофизическими недостатками напрямую зависит от позитивного отношения к ним, понимания их и принятия педагогами, родителями и здоровыми детьми. Проведен анализ учебных дисциплин специальности «Начальное образование», которые своим содержанием способствуют подготовке студентов к созданию такой учебной среды: «Дидактика», «Теория и методика воспитания», «Возрастная психология», «Педагогическое мастерство», «Основы психодиагностики», «Основы экранного и сценического искусства», «Методика обучения украинскому языку», «Методика обучения литературному чтению», «Педагогика семейного воспитания», «Этнопедагогика», «Безопасность жизнедеятельности», «Организация группы продленного дня», «Анатомия и физиология детей с основами генетики и валеологии», «Основы медицинских знаний и охраны здоровья», «Методика изучения основ здоровья в начальной школе», «Физическая культура с методикой обучения», «Основы валеологии», «Основы инклюзивной педагогики». Определена роль внеаудиторной работы, которая предусматривает индивидуализацию организационных форм, ме- тодов воспитания через развитие личностных качеств каждого студента. В процессе такой работы формируется коммуникативная компетентность, студенты приобретают практические навыки в работе с детьми с особыми образовательными потребностями и осуществляют информационно-просветительскую деятельность среди младших школьников и их родителей. Выяснено, что важное место среди многих факторов, определяющих успех подготовки современного учителя, занимает педагогическая практика, ведь только в практических условиях школы первичное ориентирование может перейти в устойчивые профессиональные навыки. Во время практик будущие учителя разрабатывают и проводят воспитательные мероприятия и уроки, способствующие формированию здорового образа жизни, профилактике девиантного поведения, воспитанию культуры межполовых, межэтнических отношений.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1936
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lavrenova M. V.,.pdf659.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.