Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1915
Title: Основи управління соціально-педагогічними проектами : навчальний посібник
Other Titles: Основы управления социально-педагогическими проектами: учебное пособие
Fundamentals of management of social-pedagogical projects: a manual
Authors: Хаджирадєва, Світлана Констянтинівна
Хаджирадева, Светлана Константиновна
Chadziradeva, Svitlana Kostyantynivna
Барбан, Маріанна Миколаївна
Барбан, Марианна Николаевна
Barban, Marianna Mykolaivna
Keywords: елективний курс
програми підготовки менеджерів освіти
інноваційна діяльність
соціально-педагогічні проекти і програми
експертна оцінка проектів і програм
ресурси для інвестування
элективный курс
программа подготовки менеджеров образования
инновационная деятельность
социально-педагогические проекты и программы
экспертная оценка проектов и программ
ресурсы для инвестирования
elective course
education managers training program
innovation activity
social and educational projects and programs
expert evaluation of projects and programs
investment resources
Issue Date: 2011
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Хаджирадєва С. К. Основи управління соціально-педагогічними проектами : навч. посібник / С. К. Хаджирадєва, М. М. Барбан. – 3,03 МБ. – О. : [ПНПУ], 2011. – 144 с.
Abstract: Елективний курс є варіативною частиною Програми підготовки менеджерів освіти. Одним з головних напрямків інноваційної діяльності є розробка і впровадження соціально-педагогічних проектів і програм, а завданням органів, які уповноважені здійснювати інноваційну діяльність, є забезпечення експертної оцінки цих проектів і програм, знаходження певних ресурсів для інвестування у найбільш привабливі проекти та ін. Тому управління соціально-педагогічними проектами є стрижневим компонентом професійної діяльності менеджера освіти. Элективный курс является вариативной частью Программы подготовки менеджеров образования. Одним из главных направлений инновационной деятельности является разработка и внедрение социально-педагогических проектов и программ, а задачей органов, уполномоченных осуществлять инновационную деятельность, является обеспечение экспертной оценки этих проектов и программ, нахождение определенных ресурсов для инвестирования в наиболее привлекательные проекты и др. Поэтому управление социально-педагогическими проектами является стержневым компонентом профессиональной деятельности менеджера образования. The elective course is an optional part of the Education Management Education Program. One of the main directions of innovation activity is the development and implementation of socio-pedagogical projects and programs, and the tasks of the bodies authorized to carry out innovative activities are providing expert evaluation of these projects and programs, finding some resources for investing in the most attractive projects, etc. Therefore, management of social-pedagogical projects is the core component of the professional activity of the education manager.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1915
Appears in Collections:Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пособие_УСПП_Барбан Хаджир.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.