Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1877
Title: Практикум з психології спілкування: (конспекти лекцій)
Authors: Черножук, Юрій Григорович
Черножук, Юрий Григорьевич
Chernozhuk, Yuryi Hryhorevych
Keywords: практикум з психології
психологія спілкування
конфлікти у спілкуванні
психологічний захист
програма з психології спілкування
практикум по психологии
психология общения
конфликты в общении
психологическая защита
программа по психологии общения
workshop on psychology
psychology of communication
communication conflicts,
psychological protection
program on psychology of communication
Issue Date: 2011
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Південноукраїнський нгаціональний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ін-т психології, Каф. загальної та диференціальної психології. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2011. – 67 с.
Abstract: Мета даного курсу - формування знань у царині психології спілкування, розвиток здібностей до спілкування, комунікативних вмінь та навичок спілкування у різних сферах життя (педагогічній, сімейній, побутовій тощо). У посібнику розглянуто спілкування як специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми (взаємодія суб’єктів). Студенти інституту мистецтв як майбутні педагоги повинні оволодіти системою знань з психології спілкування, а також вміннями та навичками взаємодії з учнями, які дозволять їм організувати навчально-виховний процес з урахуванням сучасних вимог до педагогічного спілкування. Зміст курсу засвоюється під час проведення лекційних, практичних занять, у самостійній роботі студентів. Програма передбачає: теоретичну підготовку з основних розділів курсу; практичну роботу (участь студентів у практичних заняттях); самостійну роботу (написання учбових рефератів, підготовка доповідей, складання психологічної характеристики тощо). Цель данного курса - формирование знаний в области психологии общения, развитие способностей к общению, коммуникативных умений и навыков общения в различных сферах жизни (педагогической, семейной, бытовой и т.д.). В пособии рассмотрено общение как специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми (взаимодействие субъектов). Студенты института искусств как будущие педагоги должны овладеть системой знаний по психологии общения, а также умениями и навыками взаимодействия с учениками, которые позволят им организовать учебно-воспитательный процесс с учетом современных требований к педагогическому общению. Содержание курса усваивается при проведении лекционных, практических занятий, в самостоятельной работе студентов. Программа предусматривает: теоретическую подготовку по основным разделам курса; практическую работу (участие студентов в практических занятиях); самостоятельную работу (написание учебных рефератов, подготовка докладов, составление психологической характеристики и т. д.).
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1877
Appears in Collections:Кафедра загальної та диференціальної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.