Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1794
Title: Історія Середніх віків: художньо-історична хрестоматія
Other Titles: История Средних веков: художественно-историческая хрестоматия
History of the Middle Ages: artistic and historical textbooks
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Добролюбская, Юлия Андреевна
Keywords: художньо-історична хрестоматія
історія середніх віків
історичний текст
історичні джерела
науково-методичне видання
художественно-историческая хрестоматия
история средних веков
исторический текст
исторические источники
научно-методическое издание
artistic-historical textbook
history of the Middle Ages
historical text
historical sources
scientific and methodical publication
Issue Date: 2019
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Історія Середніх віків: художньо-історична хрестоматія : наук.-метод. видання / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; уклад. Ю. А. Добролюбська. – Одеса : [ПНПУ], 2019. – 410 с.
Abstract: Пропонована нижче художньо-історична хрестоматія орієнтує сучасного студента на вивчення ряду вузлових «історій-проблем» курсу. Завданням при цьому стає організація в процесі вивчення діалогу з джерелом (джерелами). Студент орієнтується одночасно на діалог з історичною географією, історичною демографією, історичною соціологією та історичною психологією. Результатом роботи студента на семінарі має стати не тільки отримання знання конкретного матеріалу джерел, а й оволодіння практичними навичками і методами їх дослідження, осмислення процесів історичного розвитку, тих чи інших явищ і подій, їх причин і наслідків, тобто оволодіння тими способами розгляду історії, які наблизять студента- дослідника до відтворення історичних цілісностей. Предлагаемая ниже художественно-историческая хрестоматия ориентирует современного студента на изучение ряда узловых «историй-проблем» курса. Задачей при этом становится организация в процессе изучения диалога с источником (источниками). Студент ориентируется одновременно на диалог с исторической географией, исторической демографией, исторической социологией и исторической психологией. Результатом работы студента на семинаре должно стать не только получение знаний конкретного материала источников, но и овладение навыками и методами их исследования, осмысления процессов исторического развития, тех или иных явлений и событий, их причин и последствий, то есть овладение теми способами рассмотрения истории, которые приблизят студента исследователя к воспроизведению исторических целостностей.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1794
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A5--istorija_serednih_wikiw--tekst.pdf6.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.