Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17474
Title: Persuasive communication in foreign language teaching
Other Titles: Переконуюча комунікація в навчанні іноземної мови
Authors: Kyrylenko, Valerii
Kyrylenko, Nelia
Keywords: вивчення іноземної мови
комунікація
навчальне середовище
learning a foreign language
communication
educational environment
Issue Date: 2023
Publisher: Магістр
Citation: Kyrylenko V. Persuasive communication in foreign language teaching / V. Kyrylenko, N. Kyrylenko // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов: зб. наук. праць / за ред. А. А. Юмрукуз; МОН України; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського; Аріельський ун-т; Ін-т мовної освіти Норвіча; Харбінський інженерний ун-т; Центральний університет Хар’яна (Індія). – Одеса: Магістр, 2023. – С. 32-33.
Abstract: Learning a foreign language can be a challenging and intimidating experience for many students. As educators, it is our responsibility to create a supportive and engaging learning environment that fosters effective communication in the target language. One essential component of successful foreign language teaching is persuasive communication. Persuasive communication involves the use of language and strategies to influence or persuade others. Persuasive communication is crucial in foreign language teaching because it helps to motivate and engage students. Persuasive communication can help to overcome psychological barrier and boost cognitive processes by creating a positive andsupportive learningenvironment. Byusingpersuasive strategies, teacherscanbuild effective rapport with students, establish clear learning goals, and provide meaningful feedback that encourages progress. Вивчення іноземної мови може бути складним і лякаючим досвідом для багатьох студентів. Як педагоги, ми несемо відповідальність за створення сприятливого та привабливого навчального середовища, яке сприяє ефективній комунікації цільовою мовою. Одним з важливих компонентів успішного навчання іноземної мови є переконлива комунікація. Переконлива комунікація передбачає використання мови та стратегій для впливу або переконання інших. Переконлива комунікація має вирішальне значення у викладанні іноземної мови, оскільки вона допомагає мотивувати та залучити студентів. Переконлива комунікація може допомогти подолати психологічний бар’єр і активізувати когнітивні процеси шляхом створення позитивного та сприятливого навчального середовища. Використовуючи переконливі стратегії, вчителі можуть побудувати ефективні стосунки зі студентами, встановити чіткі навчальні цілі та надати змістовний зворотний зв’язок, який заохочує прогрес.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17474
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valerii Kyrylenko.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.