Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16504
Назва: 2022 р.: перспективи партнерства Україна – Європейський Союз крізь призму методу оцінки можливостей та оцінки намірів
Інші назви: 2022: perspectives of the Ukraine – European Union partnership through the prism of the method of assessment of possibilities and assessment of intentions
Автори: Костюк, Тетяна Олександрівна
Ключові слова: European Union
war in Ukraine 2022
Ukraine
European integration
global challenges
Європейський Союз
Україна
євроінтеграційний процес
глобальні виклики
війна в Україні 2022 року
Дата публікації: 2022
Видавництво: Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Костюк Т. О. 2022 р.: перспективи партнерства Україна – Європейський Союз крізь призму методу оцінки можливостей та оцінки намірів / Тетяна Олександрівна Костюк // Політикус : наук. журнал. – 2022. – Спецвипуск. – С. 52–57.
Короткий огляд (реферат): Among the problems of modern scientific research, the aspect related to European integration is one of the most relevant, and although numerous scientific works and government programs are devoted to its analysis, the issue of leading principles and ideological foundations still remains the most debatable. This problem is especially relevant in current realities of external and internal challenges which both Ukraine and the European Union have faced. The European Union has developed a number of requirements and criteria the candidates for admission must meet (Copenhagen criteria), their implementation is monitored by the European Commission through the annual report of candidate countries, and progress is determined by comparing reports of different years. Non-compliance with these requirements and criteria is the reason to postpone granting of the membership, and the example of Turkey shows that this can take decades. As a matter of fact, Ukraine announced its intention to join the European Union more than two decades ago, but the political oligarchization, the declarativeness of slogans and the imitation of reforms became the reasons for the lack of progress in European integration intentions. Currently, Ukraine has already received consent to join the European Union and, in fact, the ambivalence of the situation creates the need for its additional coverage and is the goal of the publication. The principle of historicism, which allows considering the processes from the point of view of their development in space and time, makes a methodological tool of the research. The method of situation analysis made it possible to avoid the gap between theory and practice. In addition, the article uses the method of comparing the assessment of possibilities and the assessment of the intentions of Ukraine and the European Union to build a scenario of the possible development of events. It also contains a research and analytical review of the scientific literature aimed at outlining the paradigmatic framework of the modern stage of Ukraine’s partnership with the European Union. In the course of the research, it was found that this stage is characterized as extraordinary due to a number of objective and subjective external factors, and its outcome depends on the highest-level measures on the part of Ukraine and the real goal-setting of both participants in the process. The article may contain controversial statements and provisions. Nevertheless, it allows to go beyond the traditional discourse of the European integration movement of Ukraine, provoking the emergence of scientific research to a qualitatively new level of reflection and situational analysis of Ukraine – European Union relations. Серед проблематики сучасних наукових досліджень аспект, пов’язаний із європейськими інтеграційними процесами, є одним із найактуальніших. І хоча його аналізу присвячені численні наукові праці та урядові програми, питання провідних принципів та ідейних засад досі залишається найбільш дискусійним. Особливо актуальною ця проблематика постає в реаліях зовнішніх і внутрішніх викликів сьогодення, перед якими постали як Україна, так і Європейський Союз. Європейський Союз розробив низку вимог і базових критеріїв, яким повинні відповідати кандидати на вступ (Копенгагенські критерії), їх виконання відстежується Європейською комісією через щорічний звіт країн-претендентів, а прогрес визначається шляхом порівняння звітів за різні роки. Невідповідність цим вимогам та критеріям є підставою для відтермінування початку процесу надання бажаного статусу, і приклад Туреччини показує, що це може тривати десятиліття. Власне, Україна оголосила про намір приєднатися до Європейського Союзу більше двох десятиліть тому, проте олігархізація політикуму, декларативність гасел та імітація реформ стали причиною відсутності прогресу в євроінтеграційних процесах. Наразі Україна вже отримала згоду на приєднання до Європейського Союзу, й амбівалентність ситуації створює потребу в додатковому її висвітленні та становить мету публікації. Методологічним інструментарієм дослідження є принцип історизму, який дає змогу розглядати процеси в їх розвитку у просторі та часі. За допомогою методу аналізу ситуацій вдалося уникнути розриву між теорією та практикою. Крім того, у статті застосовано метод зіставлення оцінки можливостей та оцінки намірів України і Європейського Союзу для побудови сценарію можливого розвитку подій. Також міститься дослідницький аналітичний огляд корпусу наукової літератури, спрямований на окреслення парадигмальних рамок сучасного етапу партнерства України з Європейським Союзом. У процесі дослідження було виявлено, що цей етап характеризується як надзвичайний через низку об’єктивних і суб’єктивних зовнішніх чинників, а його результат залежить від заходів найвищого рівня з боку України та реального цілепокладання обох учасників процесу. У статті можуть міститися дискусійні твердження та положення. Однак вона дає можливість вийти за межі традиційного дискурсу євроінтеграційного руху України, провокує вихід наукових досліджень на якісно новий рівень рефлексії та ситуативного аналізу відносин Україна – Європейський Союз.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16504
Розташовується у зібраннях:2022

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kostiuk Tetiana Oleksandrivna.pdf207.78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.