Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1648
Title: Методичні рекомендації по проведенню практики з дефектології студентів 5 курсу пеціальності "Дошкільне виховання. Логопедія і дефектологія"
Authors: Дегтяренко, Татьяна Владимировна
Пономаренко, Лариса Петрівна
Ковиліна, Вероніка Геннадіївна
Дегтяренко, Тетяна Володимирівна
Ponomarenko, Larisa Petrivna
Kovylina, Veronika Gennadievna
Dehtiarenko, Tetiana Vоlodymyrivnа
Пономаренко, Лариса Петровна
Ковылина, Вероника Геннадиевна
Keywords: методичні рекомендації
дефектологія
дошкільники
корекційна педагогіка
логопедія
проведення практики з дефектології
методические рекомендации
дефектология
дошкольники
коррекционная педагогика
логопедия
проведение практики по дефектологии
methodological recommendations
defectology
preschoolers
correctional pedagogy
speech therapy
practice in defectology
Issue Date: 2005
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Методичні рекомендації по проведенню практики з дефектології студентів 5 курсу спеціальності "Дошкільне виховання. Логопедія і дефектологія" [Електронний ресурс] / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Каф. спец. педагогіки і психології; [уклад.: Т. В. Дегтяренко та ін.]. – Текст. дані. – Одеса : [б. в.], 2005. – 1 файл.
Abstract: Проблема виховання й навчання дошкільників з відхиленнями в розвитку є однією з найбільш важливих й актуальних проблем корекційної педагогіки. На даному етапі розвитку системи освіти на перший план висувається створення умов для становлення особистості кожної дитини відповідно до особливостей її психічного й фізичного розвитку, можливостями й здатностями. Створення педагогічних умов, оптимальних для кожної дитини, на основі особистісно орієнтованого підходу припускає формування адаптивного соціально-освітнього середовища, що включає все різноманіття різних типів освітніх установ. Практика з дефектології студентів 5 курсу спеціальності «Дошкільне виховання. Дефектологія. Логопедія» проводиться з метою ознайомлення з роботою дефектологів та спеціалістів з корекційної педагогіки в дошкільних закладах освіти дітей з вадами розвитку; опанування програмами, методами та прийомами теоретичних курсів спеціальної психології, основ дефектології, основ логопедії, корекційної педагогіки та адаптованої психокорекції. Проблема воспитания и обучения дошкольников с отклонениями в развитии является одной из наиболее важных и актуальных проблем коррекционной педагогики. На данном этапе развития системы образования на первый план выдвигается создание условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. Создание педагогических условий, оптимальных для каждого ребенка, на основе личностно-ориентированного подхода предполагает формирование адаптивного социально-образовательной среды, включающей все многообразие различных типов образовательных учреждений. Практика по дефектологии студентов 5 курса специальности «Дошкольное воспитание. Дефектология. Логопедия» проводится с целью ознакомления с работой дефектологов и специалистов по коррекционной педагогики в дошкольных учебных заведениях для детей с отклонениями в развитии; овладение программами, методами и приемами теоретических курсов специальной психологии, основ дефектологии, основ логопедии, коррекционной педагогики и адаптированной психокоррекции.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1648
Appears in Collections:Кафедра біології і охорони здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. реком..pdf289.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.