Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1644
Title: Методологічні та теоретичні проблеми психології : програмний конспективний довідник
Authors: Велитченко, Леонід Кирилович
Велитченко, Леонид Кириллович
Velytchenko, Leonid Kyrylovych
Подшивалкіна, Валентина Іванівна
Подшивалкина, Валентина Ивановна
Podshyvalkina, Valentyna Ivanivna
Keywords: методологічні проблеми психології
теоретичні проблеми психології
психологічне знання
тестові завдання
наукове знання
методологические проблемы психологии
психологическое знание
текстовые задания
научное знание
methodological problems of psychology
theoretical problems of psychology
psychological knowledge
test tasks
scientific knowledge
Issue Date: 2009
Publisher: СВД Черкасов М. П.
Citation: Велитченко Л. К. Методологічні та теоретичні проблеми психології : програмний конспективний довідник / Л. К. Велитченко, В. І. Подшивалкіна ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова . – Одеса : СВД Черкасов М. П., 2009. – 280 с.
Abstract: До змісту довідника залучено концептуальні поняття, які відтворюють загальну проблематику та стан сучасної методології психологічної науки. Довідник може стати у нагоді викладачам психології, студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам. Крім цього довідник доповнено новітніми науковими публікаціями, які у своїй сукупності відтворюють погляд учених-психологів на методологічні та теоретичні тенденції у сучасній психології. У довіднику наведені тестові завдання для самостійної роботи студентів. Тестові завдання дозволяють оцінювати рівень сформованості знань. Застосування даного довідника орієнтоване на його використання лектором на лекціях як схема викладу учбового матеріалу з відповідної теми та для самостійної роботи студентів. У додатку подано текстовий матеріал із монографій та наукової періодики за наступними ключовими словами: методологія психології; специфіка психологічного знання; наукове та не наукове психологічне знання; парадигма; класична та постнекласична парадигми науки; проблема об'єктивності; теорія; структура психологічних учінь; метод та методика; категорії психології (віддзеркалення, свідомість, діяльність, особистість, спілкування); основні принципи психології (активність, розвиток, детермінізм, системність); психофізична та психофізіологічна проблеми. В справочнике отражены концептуальные понятия, которые воспроизводят общую проблематику и состояние современной методологии психологической науки. Справочник может пригодиться преподавателям психологии, студентам, магистрантам, аспирантам, докторантам. Кроме этого справочник дополнен новейшими научными публикациями, которые в своей совокупности воссоздают взгляд ученых-психологов на методологические и теоретические тенденции в современной психологии. В пособии приведены тестовые задания для самостоятельной работы студентов. Тестовые задания позволяют оценивать уровень сформированности знаний. Применение данного справочника ориентированное на его использование лектором на лекциях как схема изложения учебного материала по соответствующей теме и для самостоятельной работы студентов. В приложении представлен текстовой материал с монографиями и научной периодики по следующим ключевым словам : методология психологии; специфика психологического знания; научное и не научное психологическое знание; парадигма; классическая и постнеклассическая парадигмы науки; проблема объективности; теория; структура психологических учений; метод и методика; категории психологии (отражение, сознание, деятельность, личность, общение); основные принципы психологии (активность, развитие, детерминизм, системность); психофизическая и психофизиологическая проблемы.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1644
ISBN: 978-966-8835-73-5
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики практичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Велитченко Методолог..pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.