Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15825
Title: Формування вокально-фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах здоров’язбережувальних технологій : дисертація
Other Titles: Forming vocal and professional competence of future music teachers on the basis of health preserving technologies
Authors: Юйань Шаоцян
Yuan Shaoqiang
Keywords: майбутні учителі музичного мистецтва
вокально-фахова компетентність
здоров’язбережувальні технології
музикотерапія
вокалотерпія
future teachers of musical art
vocal and professional competence
health preserving technologies
music therapy
vocal therapy
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Юйань Шаоцян Формування вокально-фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах здоров’язбережувальних технологій: дис. ... доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) : 01 – Освіта/Педагогіка; 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) / Юйань Шаоцян; наук. кер. Н. Г. Кьон; ПНПУ імені К. Д. Ушинського : Одеса, 2022. - 243 с.
Abstract: У дослідженні представлено теоретичне обґрунтування та запропоновано розв’язання проблеми формування в майбутніх учителів музичного мистецтва вокально-фахової компетентності на засадах здоров’язбережувальних технологій. Актуалізовано проблему здатності майбутніх фахівців до застосування здоров’язбережувальних технологій, спрямованих на підвищення стану фізичного й психологічного здоров’я школярів нової генерації в процесі оволодіння співацькими навичками. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці методики формування в майбутніх учителів музичного мистецтва вокально-фахової компетентності на засадах упровадження здоров’язбережувальних технологій. У дослідженні розглянуто теоретичні основи формування вокально-фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, що дало змогу визначити сутність даного поняття. Воно тлумачиться як цілісно-особистісне утворення, що поєднує ерудованість фахівця, дотичну вокально-виконавській і вокально-педагогічній діяльності, володіння основами вокально-виконавської майстерності та здатністю до застосування власних надбань у процесі навчання школярів співу. The study presents a theoretical substantiation and proposes a solution to the issue of forming vocal and professional competence of future music teachers on the basis of health preserving technologies. The purpose of the study is the theoretical justification, development and experimental verification of the method of formation of vocal and professional competence in future music teachers on the basis of the introduction of health-saving technologies. The problem of the ability of future specialists to use health-preserving technologies aimed at improving the physical and psychological health of schoolchildren of the new generation in the process of mastering singing skills has been highlighted. The purpose of the research is carried out in the theoretical substantiation, development and experimental verification of the method of formation of vocal and professional competence in future music teachers based on the introduction of health-saving technologies. In the study of the theoretical foundations of the formation of vocal and professional competence of future music teachers, which made it possible to develop the essence of this concept. The essence of the concept of “vocal and professional competence of future music art teachers” is defined as standing for the ability of future specialists to perform at a high professional level functional responsibilities related to vocal and performing, vocal and educational activities based on acquired knowledge and practical experience of their creative use in the lessons with students.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15825
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuan Shaoqiang 2022.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.