Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15633
Title: Аксіологічний аспект метанойї
Other Titles: Axiological aspect of мetanoya
Authors: Цибра, Микола Федорович
Цыбра, Николай Федорович
Tsybra, Mykola Fedorovych
Keywords: axiology
personality
metanoya
values
changes
аксіологія
метанойя
цінності
зміни
особистість
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Цибра М. Ф. Аксіологічний аспект метанойї / Микола Федорович Цибра // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2022. – № 2. – С. 11–16.
Abstract: The article deals with the definitions of the philosophical concept of "мetanoya" as categories and human value. A person in this state is subject to a secret transformation of consciousness, which is not always controlled by the will. Methane is a purposeful action, a true -language act that intends to increase the positive situation in society. Мetanoya is a term that denotes a change in the perception of facts or phenomena, as a rule, is accompanied by regret; repentance. The purpose of the article is to consider the axiological aspect of self and мetanoya. For the realization of the goal, wide historical philosophical and religious material was investigated. Different scientific methods were used when writing the article. In particular, the use of the dialectical approach, the historical-philosophical and specific historical method made it possible to identify the specifics of methane and its axiological component. To society, a person needs an active, living, effective life for which he should be cooked and educated. We have to behave as pragmatics and optimists. Mobilizing the community to мetanoya and fruitful work in favor of society is to win a better life! Modern society, as hard as hard, requires thinking about its future, which in general becomes unrealistic without a methanius personal school. The burden of past and new sins goes beyond the balance of opportunities to give it up. In the air, the danger, anxiety, and public alarm from understanding the unrighteousness of what is happening in society, in human relations, is increasingly. The alarm signal is loud, we all hear it, we must all take part in the correction of the situation, in the treatment of our sick society. The revival of spirituality can be divided into two stages: first, it is a condemnation of unjust behavior and repentance through public forms: political, government, official statements, public and lawsuits, etc.; Secondly, public institutions are obliged to assign assets to individual responsibility, to illustrate the axiology and the benefits of мetanoya school for their own and public virtues. The balance of these directions, the synchronicity of tasks – are sure to work for the public positive. В статті розглядаються дефініції філософського поняття «метанойя», як категорії та загальнолюдської цінності. Людина у цьому стані піддається таємному перетворенню свідомості, яка не завжди підконтрольна волі. Метанойя це цілеспрямована дія, правдомовний вчинок, що має намір на збільшення позитивної ситуації у суспільстві. Метанойя – це термін, що позначає зміну сприйняття фактів чи явищ, як правило, супроводжується жалем; покаянням. Метою статті є розгляд аксіологічного аспекту самості і метанойї. Для реалізації мети було дослідждено широкий історико-філософський та релігієзнавчий матеріал. При написанні статті використовувалися різні загальнонаукові методи. Зокрема, використання діалектичного підходу, історико-філософського та конкретно-історичного методу дало можливість виявити специфіку метанойї та її аксіологічної складової. Суспільству, людині, необхідне активне, живе, ефективне життя, для якого слід себе готувати і виховувати. Ми повинні супроти все вести себе, як прагматики і оптимісти. Мобілізувати громаду до метанойї і плідної праці на користь суспільству – це виграти краще життя! Сучасне суспільство, як ніколи докучливо, вимагає замислитись про своє майбутнє, котре взагалі стає нереальним без особистісної школи метанойї. Тягар минулих і нових гріхів виходить за межі збалансованості можливостей його здужати. В повітрі усе щільніше нависає небезпека, неспокій, громадський алярм від розуміння неправедності того, що відбувається в суспільстві, в людських відносинах. Сигнал тривоги гучний, всі ми його чуємо, всі ми повинні приймати участь у виправленні ситуації, в лікуванні нашого хворого суспільства. Стисло відродження духовності можна розподілити на два етапи: по-перше – це осуд неправедної поведінки і каяття через публічні форми: політичні, урядові, офіційні заяви, громадські і судові процеси, тощо; по-друге – суспільні інститути зобов’язані активі зувати індивідуальну відповідальність, ілюструвати аксіологічність і вигідність школи метанойї для власних і суспільних чеснот. Баланс цих спрямувань, синхронність виконання завдань – обов’язково спрацюють на суспільний позитив.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15633
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsybra.pdf284.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.