Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1552
Title: Методи активізації навчання математики у школі
Authors: Іванова, Світлана Володимирівна
Иванова, Светлана Владимировна
Ivanova, Svіtlana Volodymyrivna
Keywords: методи навчання
навчання математики
когнітивний метод навчання
продуктивне навчання
креативний метод навчання
методы обучения
обучение математики
когнитивный метод обучения
продуктивное обучение
креативный метод обучения
teaching methods.
teaching mathematics
cognitive teaching method
productive learning
creative teaching method
Issue Date: 2006
Publisher: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Методи активізації навчання математики у школі : [метод. рекомендації для студ. матем. спеціальностей] / Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ін-т фізики і математики; [уклад. С. В. Іванова]. – Одеса : [б. в.], 2006. – 73 с.
Abstract: Одна із основних категорій методології освіти становить категорія методів навчання. У даних методичних рекомендаціях розглядаються психолого-педагогічні засади класифікацій і вибору методів навчання математики. Автор висвітлює питання, пов'язані з трактуванням таких понять як особистісно-орієнтовний підхід, творча продуктивність навчання, метод навчання, прийом навчання, активізація навчання та ін.; аналізуються різні класифікації методів навчання (традиційна – за джерелом знань; за призначенням; за характером пізнавальної діяльності; за дидактичними цілями; з виділенням методів викладання і учіння; з урахуванням форм співробітництва у навчанні тощо). Особлива увага приділяється класифікації методів продуктивного навчання А. В. Хуторського та сучасним тенденціям у стратегії вибору методів. Систематизовані також численні приклади застосування різних методів при особистісно-орієнтованому навчанні математики. Одна из основных категорий методологии образования составляет категория методов обучения. В данных методических рекомендациях рассматриваются психолого-педагогические основы классификации и выбора методов обучения математике. Здесь освещаются вопросы, связанные с трактовкой таких понятий : личностно-ориентированный подход, творческая продуктивность обучения, метод обучения, прием обучения, активизация обучения и др. Анализируются различные классификации методов обучения (традиционная - по источнику знаний; по назначению; по характеру познавательной деятельности, за дидактическими целями, с выделением методов преподавания и учения, с учетом форм сотрудничества в обучении и т. д.). Особое внимание уделяется классификации методов продуктивного обучения А. В. Хуторского и современным тенденциям в стратегии выбора методов. Систематизированы также многочисленные примеры применения различных методов при личностно-ориентированном обучении математике. One of the main categories of methodology of education is the category of teaching methods. The given methodological recommendations consider the psychological and pedagogical principles of classifications and the choice of methods of teaching mathematics. It covers issues related to the interpretation of such concepts as personality-orientation approach, creative performance of learning, teaching method, teaching, activation of education, etc.; analyzes different classification of teaching methods (traditional - based on the source of knowledge, by purpose, by the nature of cognitive activity, by the didactic goals, with the allocation of teaching and learning methods, taking into account forms of cooperation in education, etc.). Particular attention is paid to the classification of methods of productive training by AV Khutorskogo and modern trends in the strategy of choice of methods. Also systematized numerous examples of the application of different methods in personality-oriented study of mathematics. .
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1552
Appears in Collections:Кафедра математики і методики її навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМ. Метод. активіз.23 ....pdf766.71 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендация.pdf52.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.