Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11920
Title: Prosody of negative modality in translation
Other Titles: Просодія негативної модальності у перекладі
Authors: Корольова, Тетяна Михайлівна
Korolova, Tetiana Mykhailivna
Королева, Татьяна Михайловна
Жмаєва, Наталя Сергіївна
Жмаева, Наталья Сергеевна
Zhmayeva, Natalya Sergiyivna
Keywords: negative modality
specific linguistic features
prosody
translation
prosodic parameters
typology
негативна модальність
конкретно мовні особливості
просодія
переклад
просодичні параметри
типологія
Issue Date: 2021
Publisher: Інформаційно-видавничий центр університету ім. К. Д. Ушинського
Citation: Korolova T. Prosody of negative modality in translation / Tetiana Korolova, Natalya Zhmayeva // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. – Одеса : Інформаційно-видавничий центр університету ім. К. Д. Ушинського, 2021. – № 32. – С. 74-83.
Abstract: The work is devoted to the research of the ways that reflect the prosody characteristics of the English utterances containing negative semantics in the Ukrainian oral translation. The difficulty of achieving this goal when treating prosody is in its multifunctionallity and multicomponential nature. Prosody is the main means of signifying the communicative types of sentences and the pragmaticsof the communicative process. Correlation of prosody with pragmatic and semantic components of communication is carried out through the prism of the emotional sphere of human speech behavior. The analysis of the experimental material provided an opportunity to find both distinctive and typologically common for Ukrainian and English characteristics of negative modality at the level of negative connotative meanings prosody, such as of objections, condemnation, reproach, and specific correlates of negative modality in either of the two languages under analysis. Typologically similar characteristics include the following: the register of melody, the range of dynamic parameter andtimbre components of prosody, the state of the vocal cords and larynx and their combinations. The mechanism of realization of prosody of negative connotations is typologically similar in two languages: the most frequent combinations of interaction of prosody parameters in English and Ukrainian languages are the increase in intensity and the synchronous growth of melody – 24,7% and 25,3%, respectively, in the amount of the experimental phrases. The functional significance of the temporal component at the segmental level in the English language and the absence of such a characteristic in the Ukrainian language expands the possibility of applying the time parameter at the suprasegmental level in the Ukrainian language. Knowledge of the laws of prosodic variability in two languages helps to interpret correctly and produce the semantics of a foreign language in translation. Робота присвячена дослідженню способів відображення інтонаційних характеристик виразу англомовних висловлювань негативної семантики в українському послідовному усному перекладі. Складність досягнення поставленої мети на прикладі інтонації полягає в її поліфункціональності та багатокомпонентності. Просодія –це основний засіб оформлення комунікативних типів висловлювань та виразу прагматичної функції комунікативного процесу. Кореляція просодії з прагматичними та семантичними компонентами комунікації здійснюється крізь призму емоційної сфери мовленнєвої поведінки людини. Аналіз матеріалу дослідження надав можливість визначити як дистинктивні типологічно спільні для української та англійської мов характеристики негативної модальності на рівні просодії негативних конотативних значень заперечень, осуду, докору, так і конкретно-мовних корелятів негативної модальності. До типологічно подібних характеристик відносяться такі: регістр мелодики, діапазон динамічного та тембрального компонентів просодії, стан голосових зв'язок і гортані і їх комбінації. Механізм реалізації просодії негативних конотацій є типологічно подібним у двох мовах: найбільш частотними комбінаціями взаємодії параметрів просодії в англійській та українській мовах є збільшення інтенсивності при синхронному зростанні мелодики — 24,7% і 25,3% відповідно. Функціональна навантаженість темпорального компоненту на сегментному рівні в англійській мові та відсутність такої характеристики в українській мові значно поширює можливість застосування темпорального параметру на супрасегментному рівні в українській мові. Знання законів просодичної варіативності в двох мовах допомагає правильно інтерпретувати та продукувати семантику іноземної мови при перекладі.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11920
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korolova.pdf341.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.