Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5199
Title: Досвiд впровадження освітньої робототехніки
Other Titles: Experience in implementing educational robotics
Опыт внедрения образовательной работотехники
Authors: Корабльов, Вячеслав Анатолійович
Кораблев, Вячеслав Анатольевич
Korablyov, Vyacheslav Anatoliyovych
Бєляєва, І. І.
Беляева, И. И.
Belyayeva, І. І.
Keywords: освітня робототехніка
робототехніка
науково-технічна творчість
роботи
образовательная работотехника
работотехника
научно-техническое творчество
роботы
educational robotics
robotics
scientific and technical creativity
works
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Citation: Бєляєва І. І. Досвiд впровадження освітньої робототехніки / І. І. Бєляєва, В. А. Корабльов // Адаптивні технології управління навчанням ATL - 2019 : матеріали п`ятої міжнародної конференції, (Одеса, 23-25 жовтня 2019 р.). / редкол. : О. Я. Чебикін, М. І. Жалдак, В. Ю. Биков [та ін]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2019. – С. 17-19. .
Abstract: Розвиток суспільства потребує підготовки майбутнього покоління до сприйняття робототехніки як сучасної складової повсякденної дійсності.У статті розкрито значення термінів «робототехніка» та «освітня робототехніка». Робототехніка — це область техніки, пов'язана з розробкою і застосуванням роботів і комп'ютерних систем управління ними. Освітня робототехніка — це новий міждисциплінарний напрямок навчання, що інтегрує знання з фізики, мехатроніки, технології, математики, кібернетики та ІКТ, що, у власну чергу, дозволяє залучити в процес інноваційного науково- технічної творчості учнів різного віку. Развитие общества требует подготовки будущего поколения к восприятию робототехники как современной составляющей повседневной действительности. В статье раскрыто значение терминов «работотехника» и «образовательная работотехника». Работотехника - это область техники, связанная с разработкой и применением роботов и компьютерных систем управления ими. Образовательная работотехника - это новый междисциплинарное направление обучения, интегрирует знания по физике, мехатроники, технологии, математики, кибернетики и ИКТ, что, в свою очередь, позволяет вовлечь в процесс инновационного научно технического творчества учащихся разного возраста. The development of society requires the preparation of the future generation for the perception of robotics as a modern component of everyday reality. Robotics is an area of ​​technology related to the development and use of robots and computerized systems for controlling them. Educational robotics is a new interdisciplinary line of learning that integrates knowledge of physics, mechatronics, technology, mathematics, cybernetics and ICT, which, in turn, allows to involve students of different ages in the process of innovative scientific and technical creativity.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5199
Appears in Collections:Адаптивні технології управління навчанням ATL (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Experience in implementing.pdf619.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.