Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1011
Title: The practical value of using wimmelbuch in teaching english to primary schoolchildren
Other Titles: Практична значущість застосування віммельбухів під час навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку
Authors: Lobachova, I. M.
Лобачова, I. M.
Keywords: Wimmelbuch
visual teaching means
foreign language communication skills
oral speech
primary schoolchildren
functions of the Wimmelbuch
віммельбух
наочні засоби навчання
іншомовні комунікативні вміння
усне мовлення
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Лобачова І. М. Практична значущість застосування віммельбухів під час навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку / І. М. Лобачова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 148–151.
Abstract: The paper deals with the relevant issue of primary education – researching the optimization of the educational process at foreign language lessons through the implementation of the Wimmelbuch for the formation of foreign language communication skills of primary schoolchildren. The Wimmelbuch method is based on the communicative approach to teaching foreign languages. The main role of using the Wimmelbuch is forming students’ needs in speaking, which is provided by its main feature: students try to resolve the real and imaginary problems. The work with the Wimmelbuch in teaching English fulfils educational, motivational, orientational, compensative, and educating functions that optimizes the educational process. According to the results of carried out experiment the positive dynamics in mastering and reproducing the foreign language material has been noted in the experimental subgroup. Thus, the use of the Wimmelbuch at the English language at primary school can increase the level of schoolchildren’s communication skills.Статтю присвячено актуальній проблемі початкової освіти – дослідженню оптимізації навчально- виховного процесу на уроках іноземної мови завдяки імплементації віммельбухів для формування іншомовних комунікативних умінь учнів молодшого шкільного віку на початковому ступені вивчення англійської мови. Ураховуючи специфіку поставлених завдань, у науковому дослідженні використано такі методи, як порівняння, узагальнення; педагогічний експеримент, спостереження, метод вивчення продуктів діяльності респондентів, тестування, що дозволило проникнути в сутність окресленої проблеми, логічно перейти від загальної думки до конкретної. У статті доведено, що в основу роботи з віммельбух покладено комунікативний підхід до навчання іноземних мов: не просто створення умов, у яких пропонується діяти учням, а безпосередньо спонукання до діяльності у запропонованих умовах. З’ясовано, що засвоєння іноземної мови відбувається насамперед у її ко- мунікативній функції, тобто в процесі діяльності з позамовною метою. Пріоритетна роль при навчанні інозем- них мов завдяки віммельбух відводиться формуванню потреби учнів у мовленнєвих діях, бо навчання має діяльнісний характер: учні намагаються вирішити реальні та уявні завдання. Робота з таким засобом наочності як віммельбух у навчанні англійської мови консолідує такі функції, як навчальну, мотиваційно-збуджувальну, орієнтувальну, компенсаторну, виховну, що оптимізує навчально-виховний процес на уроці англійської мови в початковій школі. За результатами проведеного контрольного етапу експерименту в експериментальній підгрупі зафіксовано позитивну динаміку в засвоєнні та відтворенні іншомовного матеріалу: приріст склав 13%. У статті визначено головні положення використання віммельбухів на уроках англійської мови: створення спри- ятливих умов для оволодіння усним мовленням; забезпечення особистісно орієнтованого навчання; створення емоційно-позитивних стосунків між учителем та учнями; акцентування на усномовленнєвій комунікації
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1011
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lobachova I..pdf515.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.