Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/997
Title: Interdisciplinary integration of professional disciplines in тhe process of training future specialists of socionomic sphere
Other Titles: Міждисципдінарна інтеграція фахових дисциплін у процесі підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю
Authors: Benkovska, N. B.
Беньковська, Н.Б.
Keywords: interdisciplinary integration
integrated professional disciplines
interdisciplinary communication
professional knowledge
міждисциплінарна інтеграція
інтегровані навчальні дисципліни
міжпредметні зв’язки
професійні знання
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Беньковська, Н. Б. Міждисципдінарна інтеграція фахових дисциплін у процесі підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю / Н. Б. Беньковська // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 108-112.
Abstract: The professional education is implemented by integrated training courses providing the consistency in the study of subjects, helping to avoid duplication of the educational material, strengthening interdisciplinary connections and improving the educational process and introduction of new teaching technologies. Occupation-related knowledge is a basic “unit” of professional training. Its complexity is determined by the fact that professional knowledge is not homogeneous, it has the following three main components: general professional knowledge which distinguishes one profession from others, subject (disciplinary) knowledge which has the scientific and technological nature, and purely professional, differentiated knowledge. It has been proved that interdisciplinary integration of professional disciplines is a system of teachers’ and students’ work in the educational process that provides the unity of purposes, functions, content and structural elements of disciplines, promotes generalization, order and strength of professional knowledge and the formation of a cohesive professional outlook and harmonious developed personality of a future specialist. Organizational forms of interdisciplinary integration of professional disciplines are the following: interdisciplinary excursions, practical lessons, seminars, individual lessons, various types of internship, extracurricular activities, and interdisciplinary groups. It is not necessary to make adjustments in the content of professional disciplines which are taught for future specialists of socionomic sphere, the interdisciplinary integration can be achieved by optimizing the structure blocks of educational material, as well as by coordinating them for the purpose. У статті зазначається, що зміст фахової підготовки реалізується через інтегровані навчальні курси, що забезпечує системність у вивченні навчальних дисциплін, сприяє уникненню дублювання навчального матеріалу, зміцненню міжпредметних зв’язків та покращенню організації навчального процесу i запровадженню новітніх технологій навчання. З’ясовано, що базовою «одиницею» фахової підготовки є професійні знання. Складність їх визначається тим, що вони не є однорідними, а містять три основних компоненти: загальнопрофесійні знання, які відрізняють одну професію від іншої, науково-предметні (дисциплінарні) знання, що мають науково-технологічну природу, і суто фахові, диференційовані знання. Обґрунтовано, що міждисциплінарна інтеграція фахових дисциплін є системою роботи викладачів і студентів у процесі навчання, що передбачає єдність цілей, функцій, змістових і структурних елементів навчальних дисциплін, сприяє узагальненню, систематизації і міцності професійних знань і формуванню цілісного професійного світогляду й гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця соціономічного профілю. Принциповими положеннями зазначено такі напрями міждисциплінарної інтеграції: 1) поєднання декількох дисциплін у єдиний інтегрований курс; 2) посилення координації між дисциплінами, що забезпечують фахову підготовку майбутнього фахівця соціономічної сфери шляхом узгодження навчальних планів і програм. До організаційних форм міждисциплінарної інтеграції фахових дисциплін віднесено міжпредметні екскурсії, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, різноманітні види виробничої практики, факультативи, міжпредметні гуртки. Необов’язково вносити корективи у зміст фахових дисциплін, які викладаються майбутнім фахівцям соціономічної сфери, досягти міждисциплінарної інтеграції можна шляхом оптимізації структурних блоків навчального матеріалу, шляхом координації їх відповідно до поставленої мети.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/997
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natalia Benkovska.pdf511.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.