Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9875
Title: Дитячий фітнес: шлях до здорового способу життя із задоволенням
Other Titles: Детский фитнес: путь к здоровому образу жизни с удовольствием
Authors: Ігнатенко, Сузанна Олександрівна
Игнатенко, Сузанна Александровна
Ihnatenko, Suzanna Oleksandrivna
Keywords: дитячий фітнес
підлітки
вікові особливості
психоемоційний стан
дошкільники
детский фитнес
подростки
возрастные особенности
психоэмоциональное состояние
дошкольники
children’s fitness
adolescents
age characteristics
psycho-emotional state
preschoolers
детский фитнес
подростки
возрастные особенности
психоэмоциональное состояние
дошкольники
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: гнатенко, С. О. Дитячий фітнес : шлях до здорового способу життя із задоволенням / С. О. Ігнатенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 66. – С. 91-95.
Abstract: Проблематика гармонійного розвитку молодого покоління досі залишається гострим питанням загального виховання дітей починаючи з раннього дитинства. Актуальною вона лишається як для батьків, так і для педагогів, психологів та лікарів. Інтенсивні темпи соціально-економічного розвитку держави висувають високі вимоги до сфери збереження та зміцнення здоров’я дитячого та підліткового населення країни, їхнього інтелектуального розвитку та соціальної адаптації. У сучасних батьків є розуміння того, що фізичний розвиток та активність для дитини не менш важливі за навички письма, читання та інтелектуальний розвиток. Більше того, дуже часто фізична активність є невід’ємним фундаментом для подальшого розвитку дитини в інших напрямах. Для повноцінного функціонування молодого організму дуже важливе своєчасне формування постави, рухових навичок та умінь, м’язової сили та координації рухів. Одним із засобів гармонійного поєднання “цікавого та корисного” та реалізації зазначених потреб, на нашу думку, є дитячий фітнес. Метою цієї роботи стала необхідність обґрунтування системи дитячого фітнесу як засобу реалізації освітніх завдань з позиції методичних рекомендацій для студентів факультетів фізичного виховання та фахівців цієї галузі. Проблематика гармоничного развития подрастающего поколения до сих пор остается острым вопросом общего воспитания детей начиная с раннего детства. Актуальной она остается как для родителей, так и для педагогов, психологов и врачей. Интенсивные темпы социально-экономического развития государства предъявляют высокие требования к сфере сохранения и укрепления здоровья детского и подросткового населения страны, их интеллектуального развития и социальной адаптации. Для полноценного функционирования растущего организма очень важно своевременное формирование осанки, двигательных навыков и умений, мышечной силы и координации движений. Одним из средств гармоничного сочетания “интересного и полезного” и реализации указанных потребностей, по нашему мнению, является детский фитнес. Целью данной работы стала необходимость обоснования системы детского фитнеса как средства реализации образовательных задач с позиции методических рекомендаций для студентов факультетов физического воспитания и специалистов этой отрасли. The issue of harmonious development of the younger generation still remains an acute question of the general upbringing of children from early childhood. It remains relevant for both parents and teachers, psychologists and doctors. The intensive pace of social and economic development of the state places high demands on the sphere of preserving and strengthening the health of children and adolescents in the country, their intellectual development and social adaptation. For the full functioning of the growing body is very important timely formation of posture, motor skills and abilities, muscle strength and coordination of movements. One of the means of harmonious combination of “interesting and useful” and the implementation of these needs, in our opinion, is children’s fitness. The aim of this work was the need to justify the children’s fitness system as a means of implementing educational tasks from the perspective of methodological recommendations for students of physical education faculties and specialists in this industry.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9875
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatenko Suzanna Oleksandrivna 2019.pdf198.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.