Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/968
Title: Characteristics of Levels of Future Skilled Workers’ Competitivness Maturity
Other Titles: Характеристика рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників
Authors: Lisovska, Olha
Лісовська, Ольга Михайлівна
Keywords: competitiveness
component
criterion
criterion
level
personality
professional educational institution
labor market
конкурентоспроможність
компонент
критерій
рівень
особистість
рефлексія
професійний навчальний заклад
ринок робочої сили
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Лісовська, О. М. Характеристика рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників / О. М. Лісовська // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 104-107.
Abstract: The components of maturity of competitiveness of future skilled workers of the service sector have been defined in the article. The criteria of maturity of stimulative and motivational, cognitive and activity, personal and reflexive components have been defined, namely: “striving for success and avoiding failures”, “self-improvement”, “substantial and procedural criterion”, “creativity”, “competitiveness”, “initiative, leadership in entrepreneurship”. The following levels of competitiveness maturity have been represented: the low level, the medium level, and the sufficient level. Their substantial characteristics according to the specified components have been developed. The determination of the maturity levels of competitiveness of future skilled workers of the service sector has been carried out. The generalized data of the maturity levels of competitiveness of future skilled workers of the service sector show that 21 students (20.7%) of EG and 15 students (16.0%) of CG have the sufficient maturity level by the criteria “striving for success and avoiding failures”, “self-improvement”, “substantial and procedural criterion”, “creativity”, “competitiveness”, “initiative, leadership in entrepreneurship”, which indicates that there is a small number of students who are creative, curious, have a developed imagination and the expressed risk proneness. 64 students (62.7%) of EG and 58 students (61.7%) of CG demonstrated the medium level. Their activities are characterized by the ability for creativity, intellectual curiosity, imagination, difficulty in risk proneness. 17 students (16.6%) of EG and 21 students (22.3%) of CG expressed the low level. This indicates that they have an adequate self-esteem, low abilities for creativity and risk proneness. Thus, most of the students have the medium and low levels of competitiveness maturity.У статті визначено компоненти сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників професійних навчальних закладів сфери послуг. Визначено критерії сформованості стимулювальномотиваційного, конгітивно-діяльнісного та особистісно-рефлексивного компонентів: «прагнення до успіху та уникнення невдач», «самовдосконаленість», «змістовно-процесуальний», «креативність», «конкурентоздатність», «ініціативність, лідерство у підприємництві». Встановлено рівні сформованості конкурентоспроможності: низький, середній, достатній. Розроблено їхні змістовні характеристики за означеними компонентами. Проведено діагностику щодо визначення рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників професійних навчальних закладів сфери послуг. Із цією метою було проведено діагностування серед 196 учнів. До експериментальної групи увійшли учні у кількості 102 особи, до контрольної – 94. За критеріями «прагнення до успіху та уникнення невдач», «самовдосконаленість», «змістовно-процесуальний», «креативність», «конкурентоздатність», «ініціативність, лідерство у підприємництві» на достатньому рівні було зафіксовано 21 учні (20,7%) ЕГ і 15 учнів (16,0%) КГ, що свідчить про незначну кількість учнів, які є креативними допитливими, мають розвинену уяву, виражену схильність до ризику. Середній рівень продемонстрували 64 учні (62,7%) ЕГ і 58 учнів (61,7%) КГ, у яких відбувається формування креативності. Їхня діяльність характеризується наявністю здатності до творчості, допитливості, уяви, складності та схильності до ризику. Низький рівень виявили 17 учнів (16,6%) ЕГ і 21 учень (22,3%) КГ. Це свідчить про те, що вони мають адекватну самооцінку, низький рівень здатності до творчості та схильності до ризику. Виходячи з результатів діагностики щодо визначення рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників професійних навчальних закладів сфери послуг, було визначено, що більшість учнів мають середній та низький рівні сформованості конкурентоспроможності. Перспективним напрямком наших подальших досліджень є забезпечення відповідних педагогічних умов у професійному навчальному закладі сфери послуг, від яких залежить підвищення рівня конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/968
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ольга Михайлівна Лісовська,.pdf635.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.