Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/967
Title: Improvement of Foreign Language Training of Future Primary School Teachers
Other Titles: Удосконалення іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
Authors: Vasylyk, M. S.
Василик, М. С.
Rusnak, I. S
Руснак, І. С.
Keywords: primary school teacher
foreign language training
communicative competence
innovative educational technologies
business game
educational-speech activity
speech situations
language-speech competence
active teaching methods
phonetics
lexical and grammatical competences
учитель початкової школи
іншомовна підготовка
комунікативна компетентність
інноваційні технології навчання
ділова гра
навчально-мовленнєва діяльність
мовленнєві ситуації
мовно-мовленнєва компетентність
активні методи навчання
лексична і граматична компетентність
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Василик, М. С. Удосконалення іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи / М. С. Василик, І. С. Руснак // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 99-102.
Abstract: The article focuses on the necessity of forming foreign language communicative competence of future primary school teachers as a condition of their successful professional activities in the period of active integration of Ukraine into the European and the world educational space. The expansion of international cooperation requires modern specialists’ command of a foreign language as a tool which not only allows to navigate in the modern society fluently, but also to perform their professional functions efficiently, to expand their professional and cultural horizons in the process of attracting them to diverse sources of information. The necessity of learning a foreign language arises at primary school, and, consequently, there is a necessity of training pedagogues, capable of forming junior schoolchildren’s foreign communicative competence. The main emphasis in teaching a foreign language should be placed on mastering language and speech competences; it is necessary to develop future specialist’s ability to communicate in a foreign language in real professional pedagogical situations in order to encourage the subjects of the educational process. The modern innovative teaching technologies (information-communicational (computer), game, training) form the basis of teaching a foreign language for specific purposes. The game technologies arise special interest of students, for example a business game reproduces the behaviour and work of individual employees: teachers, principals, head teachers, class teachers. These technologies bring them closer to their future professional duties, provide the opportunity to prepare for the teaching practice at school, to acquire the necessary abilities and skills of communication with the primary school pupils. The use of common traditional methods of active learning provides the achievement of educational goal of learning a foreign language. They are verbal – conversation, dialogue: visual – interactive demonstration, corporate – working in small groups, carousel; collective-group –analysis of situations, brainstorming, problem solving: situation-simulation games; discussion – discussion, debates; research – method of projects.У статті акцентовано увагу на необхідності формування іншомовної комунікативної компетентності май- бутнього вчителя початкової школи як необхідної умови його успішної професійної діяльності. Зазначено, що розширення міжнародного співробітництва вимагає від сучасного фахівця володіння іноземною мовою на принципово новому рівні – як інструментом, який дозволяє не тільки вільно орієнтуватися в сучасному суспільстві, але і якісно виконувати свої професійні функції, розширювати свій професійний і культурний світогляд у процесі залучення до різноманітних джерел інформації. Звідси цілком закономірно випливає необхідність оволодіння іноземною мовою вже в початковій школі, а, відповідно, і потреба в підготовці педагогічних кадрів, спроможних забезпечити формування іноземної комунікативної компетентності молодшого школяра. За допомогою використання сучасних методів науково-педагогічних досліджень (структурний метод, змістовий аналіз, абстрагування, класифікація та узагальнення даних, індуктивний та дедуктивний методи) доведено, що голов- ний акцент у навчанні іноземної мови необхідно ставити на оволодіння мовно-мовленнєвими компетенціями, виробляти у майбутніх фахівців здатність спілкуватися іноземною мовою у реальних ситуаціях професійно-педагогічної діяльності, спонукати до неї суб’єктів навчально-виховного процесу. Встановлено, що в основу навчання іноземної мови професійного спрямування покладено сучасні інноваційні технології навчання (інформаційно-комунікаційні (комп’ютерні), ігрові, тренінгові). Обґрунтовано, що особливий інтерес у студентів викликають ігрові технології, а саме ділова гра (відтворюється поведінка і робота конкретних працівників: учителя, директора, завуча, класного керівника.), які наближують їх до майбутньої професійної діяльності, дають можливість краще підготуватися до проходження педагогічної практики в школі, набути необхідних умінь і навичок спілкування з молодшими школярами. З’ясовано, що досягнення навчальної мети вивчення іноземної мови забезпечує використання таких найпоширеніших традиційних методів активного навчання, як: словесні бесіда, діалог: наочні – інтерактивна демонстрація, корпоративні – робота в малих групах, карусель; колективно-групові – «аналіз ситуацій», «мозковий штурм», вирішення проблем: ситуативні – імітаційні ігри, дебати; дослідницькі – метод проектів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/967
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Марина Степанівна Василик.pdf556.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.