Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/923
Title: Multimedia Technologies of Teaching “RUSSIAN Language” to Foreign Students at The Initial Stage
Other Titles: Мультимедійні технології викладання дисципліни "російська мова" студентам-іноземцям початкового етапу навчання
Authors: Yuhan, N. L.
Юган, Н. Л.
Keywords: multimedia technologies
foreign students
speech practice
cognitive interest
thinking activation
creativity
teaching efficiency
мультимедійні технології
студенти-іноземці
мовна практика
пізнавальний інтерес
активізація мислення
творчий потенціал
ефективність навчання
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Юган, Н. Л. Мультимедійні технології викладання дисципліни "російська мова" студентам-іноземцям початкового етапу навчання / Н. Л. Юган // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 28-33.
Abstract: In the 21st century, The National Doctrine of Education Development in Ukraine determines the following priority ways of education modernization: forming high level of every society member’s information culture, implementing innovative teaching methods using computer technologies into the educational process. The question is about deepening education content, improving pedagogical methods of information and knowledge operating, using multimedia technologies at lessons. At the Preparatory Department for Training of Foreigners at Taras Shevchenko National University of Kyiv, “Russian language” is taught to foreign students basing on the multimedia course “Time to speak Russian”. The research is aimed at assessing the effectiveness of the implementation of this multimedia complex into practical classes. The article presents the results of a comparative analysis of teaching the Russian language to small groups of foreign students (up to 10 students), in 4 groups (40 students) at the initial stage using multimedia technologies and traditional teaching methods (explanation of new material, consolidation of knowledge, generalization of knowledge, improvement of skills, assessment of knowledge, development of speech). The type of multimedia technologies use at different kinds of the Russian language practical classes has significant differences. With almost the same level of the acquired knowledge, multimedia technologies facilitate the absorption of new vocabulary and grammatical rules, qualitative consolidation of new knowledge, improvement of skills. Also they stimulate cognitive interest, intellectual and creative potential, strengthen foreign students’ motivation to learn the Russian language. In general, multimedia technologies use makes it possible to increase the effectiveness of teaching.Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті пріоритетними шляхами модернізації системи освіти визначає формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, впровадження інноваційних методів навчання з використанням комп’ютерних технологій в практику освітньо-виховного пропроцесу. В першу чергу мова йде про поглиблення змісту освіти, вдосконалення педагогічних прийомів оперування інформацією та знанням, використання на заняттях мультимедійних технологій. На Підготовчому відділенні для навчання іноземних громадян Київського національного університету імені Тараса Шевченка викладання дисци- пліни «Російська мова» студентам-іноземцям проводиться з використанням мультимедійного курсу «Час говорити російською». Метою нашої роботи є вивчення ефективності впровадження мультимедійного комплексу на практичних заняттях. У статті представлено порівняльний аналіз результатів навчання у малих групах (до 10 осіб) студентів-іноземців (усього 4 групи, 40 студентів) російській мові на початковому етапі з використанням мультимедійних технологій та з традиційним підходом на різних етапах процесу засвоєння навчального матеріалу (пояснення нового матеріалу; закріплення знань; узагальнення знань, вдосконалення умінь й навичок; контроль; розвиток мовлення). Ми дійшли висновку, що характер використання мультимедійних технологій на різних типах практичних занять з російської мови має значні відмінності. При практично однаковому рівні отриманих знань упровадження мультимедійних технологій сприяє швидкому засвоєнню нової лексики та граматичних правил, якісному закріпленню нових знань, вдосконаленню умінь й навичок, широкій мовній практиці, ефективній та нестандартній перевірці знань, а також стимулює пізнавальний інтерес, інтелектуальний та творчий потенціал, посилює мотивацію студентів-іноземців до вивчення російської мови. В цілому використання мультимедійних технологій дозволяє підвищити ефективність навчання. .
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/923
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nataliia Yuhan,.pdf546.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.