Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/892
Title: French as a second/third foreign language in the context of multilingual competence of philology students
Other Titles: Французька як друга/третя іноземна мова в контексті мультилінгвістичної компетенції студента-філолога
Authors: Bihun, O. A.
Бігун, O. A.
Keywords: multilingualism
competence
motivation
methods
foreign languages
мультилінгвальність
компетенція
мотивація
методи
іноземні мови
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Бігун, О. А. Французька як друга/третя іноземна мова в контексті мультилінгвістичної компетенції студента-філолога / О. А. Бігун // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 4. – С. 81-87.
Abstract: Over the last decades one can observe extensive research on the theory of second or third foreign language teaching. Many works are dedicated to foreign language teaching based on the languages of national groups or teaching two foreign languages through their sequential acquisition or simultaneous learning the anguages of the same language group. The aim of the article is to analyse the main methods of teaching a second/third foreign language, to specify their general theoretical and practical value in the processes of the development of multilingual competence of philology students. The factors of second language teaching such as the typological comparison of language phenomena; the phonetic, grammar, lexical, syntactic, semantic, morphological transferences were taken into account. The role of the latest methodical practices, such the Internet as an instrument for the organisation of distance learning was highlighted. The experience of foreign language teaching, in particular French, shows that the process of a second foreign language acquisition is a multiaspectual phenomenon which consists of many interrelated factors: linguistic, psychological, sociological and others. The efficiency of foreign language learning depends on the combination of the following factors: the effectiveness of principal methods of teaching, an adequate assessment of the target audience and its requirements for language acquisition, positive psychological mood, students’ motivation. Multilingual education results in achieving basic multilingual competence that allows to consider both the alternative way of learning the language and the way to get specific knowledge, to join the values of the world culture and to develop social communicative abilities of a personality.В останні десятиліття спостерігається активне дослідження теорії навчання другої/третьої іноземної мови. Багато робіт присвячено питанням навчання іноземних мова на базі мов національних груп або двом іноземним мовам через їх послідовне засвоєння. З’являються також праці, що стосуються питань навчання багатомовності за допомогою одночасного навчання кількох іноземних мова або одночасне вивчення мов однієї мовної групи. Метою статті є аналіз основних методів навчання кількох іноземних мов, з’ясовується їх альнотеоретичний та практичний потенціал у процесах формування мультилінгвальної компетенції студентів-філологів. Увагу зосереджено на основних прийомах викладання другої/третьої іноземної мови, серед яких типологічне зіставлення мов, фонетична, граматична, лексична, синтаксична, семантична, морфологічна інтерференція. Окремо розглянуто роль ІТ технологій для дистанційного навчання. Досвід викладання другої іноземної мови, а саме французької, свідчить про те, що процес оволодіння другою іноземною мовою є багатоаспектним явищем, яке складається з багатьох взаємопов’язаних факторів: лінгвістичних, психологічних, соціологічних та ін. Необхідно враховувати, що результативність вивчення іноземної мови залежить від сукупності таких факторів, як ефективність провідної методики викладання, адекватна оцінка цільової аудиторії та її потреб щодо вивчення іноземної мови, позитивний психологічний настрій, мотивація студентів. Результатом мультилінгвальної освіти є досягнення базової мультилінгвальної компетенції, що дозволяє розглядати її не тільки в якості альтернативного шляху вивчення мови, але й як шлях опанування спеціальних знань, прилучення до цінностей світової культури та розвитку соціально-комунікативних здібностей особистості.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/892
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olha Bihun,.pdf553.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.