Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/89
Title: Порівняльний аналіз сформованості предметних політичних цінностей студентської молоді
Other Titles: Comparative analysis of students’ political values maturity
Authors: Голюк, Оксана
Грошовенко, Ольга
Шусть, Василь
Holiuk, Oksana
Hroshovenko, Olha
Shust, Vasyl
Keywords: предметні політичні цінності
розвиток цінностей
особистість студента
раціональна мотивація
political values
development of values
individual of student
rational motivation
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Голюк О. Порівняльний аналіз сформованості предметних політичних цінностей студентської молоді / О. Голюк, О. Грошовенко, В. Шусть // Наука і освіта. – 2018. – №1. – C. 99–109.
Abstract: Авторами аргументовано необхідність дослідження предметних політичних цінностей студентської молоді за результатами використання розробленого на основі методики Ш. Шварца опитувальника «Цінність політичної сили». Для досягнення мети було здійснено підбір груп студентської молоді, що навчаються у столичному регіоні країни та в обласному центрі. В експериментальній роботі взяло участь 67 осіб, з яких 33 особи - студенти 2 та 3 курсів Київського національного торговельно-економічному університету та 34 особи - студенти 3 курсу Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Респондентам було запропоновано проранжувати значущі для них цінності, декларовані політичною силою перед виборами, оцінивши їх важливість для себе, і присвоїти бажаній цінності бал від -1 до 7, тобто найбільш бажана цінність оцінювалася в 7 балів, а найменш – -1 бал. Статистичний аналіз даних проводився за допомогою методів описової статистики, критерію відмінностей Фрідмана, коефіцієнта конкордації Кендала, обробка даних - з використанням програми Statistica 6.0. Отримані результати виявили специфіку становлення предметних політичних цінностей студентської молоді. Як показали результати констатувального експерименту, для студентів КНТЕУ найбільшу значущість мають соціально-політичні цінності «повага до традицій», «задоволення бажань», «безпека близьких», «реалізація мети у житті», «соціальна сила», «національна безпека»; найменшу – «право на житло», «єдність з природою», «самодисципліна», «авторитет»; натомість для студентів ВНПУ значимими є соціально-політичні цінності «мир у всьому світі», «безпека близьких», «національна безпека», «соціальний порядок», «соціальна справедливість», «повага до традицій», «рівність»; найменшу значимість – «мінливе життя», «соціальна сила», «задоволення бажань», «креативність», «багатство». Такі результати свідчать про відмінності в особистісних ціннісних структурах столичної студентської молоді, пов’язаних з чинниками соціально-ціннісного середовища, та визначають перспективні тенденції і стратегії формувальної роботи. The paper aims to examine the formation of objective political values of students on the basis of the questionnaire “Political Power Values” developed on the basis of the Human Values Scale by Schwartz. The study involved 67 students who compiled two groups of the respondents – the first one studying at the university situated in a town and the second one – at the capital of the country (33 respondents were second and third year students of Kyiv National University of Trade and Economics, and 34 respondents were third-year students of Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsiubynsky). The students had to choose values meaningful for them, declared by political parties before the election process, evaluating their importance and assigning the necessary value for the evaluation from -1 to 7, that is, the most desirable value was given 7 points, and the least desirable was given -1 point. Statistical analysis of data was performed using descriptive statistics, Friedman's test, Kendall's coefficient of concordance, data processing – using Statistica 6.0. The obtained results revealed the specifics of the formation of subjective political values of students. According to the research outcomes, the following socio-political values are the most significant for the students studying in Kyiv: respect for traditions, satisfaction of desires, safety of relatives, realization of life goals, social power, and national security; the least important are as follows: the right for housing, unity with nature, self-discipline, authority. As for the students of Vinnytsia university, the world peace, safety of relatives, national security, social order, social justice, respect for traditions, and equality are significant socio-political values. The least important ones for them are as follows: change of life, social power, satisfaction of desires, creativity, wealth. Such results point to differences in the personal values of students associated with the factors of the social and value environment, and also determine the perspective trends and strategies for the formation of political values.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/89
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оксана Голюк, Ольга Грошовенко, Василь Шусть.pdf662.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.