Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/852
Title: Using innovative techniques when teaching ukrainian to foreign students
Other Titles: Використання інноваційних технологій при викладанні української мови як іноземної
Authors: Dmytruk, L. I.
Дмитрук, Л. І.
Keywords: innovation technologies
interactive education
multimedia
video presentation
інноваційні технології
інтерактивне навчання
мультимедіа
відео презентація
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Дмитрук, Л. І. Використання інноваційних технологій при викладанні української мови як іноземної / Л. І. Дмитрук // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 4. – С. 113-118
Abstract: The paper aims to describe the peculiarities of using innovative and information technologies in general and video presentations in particular in the educational process of teaching Ukrainian to foreign students as well as to examine its effectiveness. Innovative methods for teaching languages at higher educational institutions make it possible to optimize the ways of presenting new vocabulary and grammar, dealing with monologue and dialogue activities, teaching writing and practicing pronunciation, etc. Multimedia presentations improve the teaching process providing information support in a visual form and help students learn the material faster and more efficiently. According to the research results, video presentations assist in increasing students’ motivation and their academic performance. The study of the application of multimedia technologies during the lessons of Ukrainian as a foreign language has shown that the lack of its use in Ukrainian higher educational institutions is caused by the following reasons: low level of logistics (lack of equipment); the lack of criteria for assessing the efficiency of the technologies; low level of teachers’ information competence and lack of their motivation to apply new methods and techniques in their teaching practice.Keywords: innovation technologies, interactive education, multimedia, video presentation. У статті розглянуто особливості використання інноваційних та інформаційних технологій в цілому та відео презентацій зокрема для навчання української мови як іноземної студентам з інших країн в вищих навчальних закладах. в педагогічних цілях на основі інтерактивного навчання. Завдяки застосуванню інноваційних технологій можливості сучасних методів вивчення української мови як іноземної значно розширюються й стають більш різноманітними. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з української мови, збагачує зміст освітнього процесу, дає відчуття потреби в самоосвіті, сприяє розвитку творчої особистості, зрештою створює умови для більш тісної співпраці між викладачами та студентами. Результати педагогічного спостереження засвідчили, що використання мультимедіа презентацій та інших інтерактивних завдань сприяло підвищенню рівня володіння українською мовою студентів-іноземців, розвитку критичного та творчого мислення тощо. Інноваційні технологічні засоби викладання іноземної мови у вищій школі дають можливість удосконалити методи подачі граматичної та лексичної інформації, практики монологічного й діалогічного говоріння, навчання письма та відпрацювання вимови, постійного поповнення словникового запасу студентів.Мультимедійні технології допомагають викладачеві коригувати навчальний процес, ураховуючи інтереси й можливості окремих студентів, реалізувати особистісно зорієнтований підхід у навчанні й забезпечити індивідуалізацію та диференціацію навчання. Вивчення особливостей застосування мультимедіа технологій показало, що їх недостатнє використання при вивченні української мови як іноземної зумовлено низкою причин: низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення; відсутністю критеріїв ефективності технологій; низьким рівнем інформаційної компетентності та відсутністю мотивації професорсько-викладацького складу.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/852
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дмитрук Л. И..pdf534.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.