Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/83
Title: Understanding of foreign scientific text as factor of professional development of future mechanical engineers
Other Titles: Розуміння іншомовного наукового тексту як чинника професійного становлення майбутніх інженерів-механіків
Authors: Kravchyna, Tetiana
Кравчина, Тетяна
Keywords: understanding
text
intelligence
speech
language
розуміння
текст
інтелект
мовлення
мова
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: // Наука і освіта. – 2018. – №1. – C. 65-70.
Abstract: The article is dedicated to the study of the necessity for understanding the foreign scientific text in order to develop the intellectual culture of future technical specialists. It is found that the foreign scientific text has peculiarities of a language – namely, the ability of words to name, indicate and describe aspects of reality. Consequently, its main function is informative (message, explanation, clarification, elucidation, substantiation, classification of concepts, systematization of knowledge, reasoned argument); its task – the transfer of information. A foreign scientific text is a means of representing foreign scientific information, the result of scientific research. It necessarily reflects a certain problem, puts forward hypotheses, orients to new knowledge. It is characterized by expediency and rationality of all principles and orientated towards achieving research aims and objectives. It has a rational nature, consists of judgments, inferences, constructed according to the rules of the science and formal logics. The article describes the specifics of understanding and interpreting the foreign scientific text, examines the psychological peculiarities of the interpreter. For the qualitative understanding and interpretation of foreign scientific texts, the following components are necessary: a) vocabulary (native and foreign languages), in particular, use of scientific terminology; b) the general intellectual level (the higher the level of intelligence is, the more effective the process of understanding is); d) abilities (the combination of the learned and new information, its effective application, formation of a holistic view of the interpreted information); e) semantic-lexical proximity of the language of the foreign text to the interpreter's language (Slavic languages, in particular, Russian; and the influence of the cultural and historical peculiarities of the habitat of the interpreter); e) motivation to operate information (need for high professionalism characterizes the reasons for understanding and usage of information). As a result of the conducted empirical research there have been defined the levels of interpretation (scientific, emotional-sensitive, creative) as a component of understanding the foreign scientific text, the precondition of which is the level of intelligence; the dependence of the success of mechanical students’ academic and professional activity (high, medium, low) on the interpretation levels of foreign scientific text through the indicators of anxiety has been observed. Стаття присвячена вивченню проблеми необхідності розуміння іншомовного наукового тексту як чинника професійного становлення та інтелектуального розвитку майбутніх інженерів-механіків. Виявлено, що іншомовному науковому тексту притаманні особливості мови, а саме – здатність слів називати, позначати й описувати явища дійсності. Отже, його основна функція – інформативна (повідомлення, пояснення, з'ясування, обґрунтування, класифікація понять, систематизація знань, аргументований доказ); завдання – передавання інформації. Іншомовний науковий текст – спосіб репрезентації іншомовної наукової інформації, результат наукового дослідження. Він обов'язково відображає ту чи іншу проблему, висуває гіпотези, орієнтує на нове знання, характеризуються доцільністю і раціональністю усіх положень, орієнтований на досягнення дослідницької мети та завдань. Він має раціональний характер, складається із суджень, умовиводів, побудованих за правилами логіки науки і формальної логіки. У статті описується специфіка розуміння й інтерпретація іншомовного наукового тексту, розглядаються психологічні особливості інтерпретатора. Для якісного розуміння й інтерпретації іншомовних наукових текстів необхідні такі компоненти: а) словниковий запас (рідна й іноземна мова), зокрема, оперування науковою термінологією; б) загальний інтелектуальний рівень (чим вище рівень інтелекту, тим ефективніше процес розуміння); г) здібності (поєднання засвоєної і нової інформацій й ефективне прикладне застосування на основі формування цілісного образу інтерпретованої інформації); ґ) семантико-лексична близькість мови іншомовного тексту до мови інтерпретатора (слов’янські мови, зокрема, російська; й вплив культурно-історичних особливостей середовища проживання інтерпретатора); д) мотивація до оперування інформацією (потреба у високій професіоналізації характеризує причини розуміння та застосування інформації). В ході проведеного емпіричногного дослідження: 1) виділено рівні інтерпретації (науковий, емоційно-сенситивний, творчий) як складника розуміння іншомовної наукового тексту, передумовою якої є рівень інтелекту; 2) простежено залежність успішності навчально-професійної діяльності студентів-механіків (високої, середньої, низької) від рівнів інтерпретації іншомовного наукового тексту через показники тривожності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/83
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Тетяна Кравчина.pdf584.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.