Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/832
Title: Symbiosis of methodological approaches to the development of education in the information society
Other Titles: Симбіоз методологічних підходів до розвитку освіти в умовах інформаційного суспільства
Authors: Lazarenko, N. I.
Kolomiets, A. M.
Klymenko, A.O.
Лазаренко, Н. І.
Коломіець, А. М.
Клименко, А. О.
Keywords: information society
education
innovative technologies
symbiosis of methodologies
competencybased approach
axiology
synergetics
інформаційне суспільство
освіта
інноваційні технології
симбіоз методологій
компетентнісний підхід
аксіологія
синергетика
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Лазаренко, Н. І. Симбіоз методологічних підходів до розвитку освіти в умовах інформаційного суспільства / Н. І. Лазаренко, А. М. Коломієць, А. О. Клименко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 4. – С. 107-113.
Abstract: One of the topical issues in modern Pedagogy is searching for and substantiating of innovative educational technologies, effective models, forms, systems of organizing educational process, methodological competency of future teachers in the information society. Such a holistic approach as symbiosis and integration of various methodological approaches (axiological, systemic, personality-oriented, cultural, synergetic, activity-based, competency-based and others) reflects the unity of nature of the investigated pedagogical phenomenon or process. However, a competencybased approach is of the highest priority among others. Its use is intended to develop a combination of young generation’s competencies required for life in the modern information society, analysis and adequate evaluation of information. This approach is closely connected with other methodological approaches, highly valuable and productive in solving various educational problems. Among them the axiological approach with humanism as a leading principle is crucial. Systematized axiological knowledge can activate all other constituents of the system of values. This will make it possible to set the criteria for the evaluation of activity of institutions, old and new concepts of education, teaching experience, and also save the traditional humanistic values of domestic pedagogical theory and practice, and use them effectively in the modernization of the Ukrainian education. Synergetic and systematic approach based on interdisciplinarity contributes to the formation of creative thinking, reintegration of information on new qualitative level, understanding system connections and lead to the growth of creative potential of a person. They can be successfully used in modeling the educational environment, adaptation, in terms of didactics, of their ideas in the content of education in the management of the educational process.До актуальних проблем сьогодення, які ще недостатньо розроблені у науковій літературі, належить пошук й наукове обґрунтування інноваційних педагогічних технологій, ефективних моделей, форм, систем організації навчального процесу, методологічної компетентності майбутнього педагога в умовах інформаційного суспільства. Мета статті – дослідити найбільш ефективні підходи, моделі, форми й системи організації професійної педагогічної освіти, формування в майбутнього педагога методологічної компетентності, котра забезпечує його здатність на високому рівні організовувати освітній процес, здійснювати наукові дослідження, опановувати інноваційні технології навчання та інформаційні системи, узагальнювати передовий педагогічний і методичний досвід, критично оцінювати результати своєї роботи, творчо працювати над самовдосконаленням. Доведе- но, що цілісний підхід як симбіоз й інтеграція різноманітних методологічних підходів (аксіологічного, системного, особистісного, культурологічного, синергетичного, діяльнісного, компетентісного й інших) здатен відображати цілісну природу досліджуваного педагогічного явища чи процесу. Перевага надається компетентнісному підходові, застосування якого покликане сформувати в молодого покоління сукупність компетентностей,необхідних для здійснення життєдіяльності в сучасному інформаційному суспільстві, аналізу й адекватного оцінювання та використання інформації. Педагогічна діяльність в умовах інформаційного суспільства має бути спрямована на виховання інноваційної людини – суб’єкта світової цивілізації, універсальними характеристиками якого є глобальне мислення, планетарна свідомість, полікультурність, гуманістична культура, громадянсь- кість, толерантність, здатність до життєтворчості в глобальному масштабі. З компетентнісним підходом органічно пов’язані й інші методологічні підходи, які також надзвичайно цінні й продуктивні у вирішенні багатьох педагогічних проблем. Серед них найбільш важливим є аксіологічний підхід, в основі якого провідним є принцип гуманізму. Систематизовані аксіологічні знання здатні активізувати всі інші ланки системи цінностей, що дозволить встановити критерії оцінки діяльності установ, старих і нових концепцій освіти, педагогічного досвіду, а також зберегти традиційні гуманістичні цінності вітчизняної педагогічної теорії і практики та ефективно використовувати їх у модернізації української освіти. Методологічні установки синергетики – нової універсальної парадигми, що використовується для вирішення педагогічних проблем, які не піддаються розв’язанню класичними методами, – кардинально змінюють традиційні уявлення про пізнавальний процес, трактуючи його як організм, здатний до самокоригування і пошуку нових альтернативних шляхів розвитку. Синергетичний й системний підходи, які базуються на міждисциплінарності, сприяють формуванню творчого мислення, реінтеграції інформації на новому якісному рівні з розумінням системних зв’язків й ведуть до приросту креативного потенціалу особистості. Вони можуть успішно застосовуватися в моделюванні і прогнозу- ванні освітнього середовища, адаптації з погляду дидактики їх ідей в змісті освіті, в управлінні навчальновиховним процесом.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/832
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лазаренко Н..pdf562.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.