Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8279
Title: Правова свобода як ціннісна орієнтація сучасного суспільства
Other Titles: Правовая свобода как ценностная ориентация современного общества
Legal freedom as the value orientation of modern society
Authors: Борінштейн, Євген Руславович
Боринштейн, Евгений Руславович
Borinshteyn, Yevgen Ruslavovych
Keywords: свобода
право
правова свобода
юридична свобода
свобода особистості
ціннісні орієнтації
свобода
право
правовая свобода
юридическая свобода
свобода личности
ценностные ориентации
freedom
law
legal freedom
the legal freedom
freedom of personality
the value orientation
Issue Date: 2013
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Борінштейн Є. Р. Правова свобода як ціннісна орієнтація сучасного суспільства / Є. Р. Борінштейн // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія : наук. журнал. – 2013. – №1. – С. 19-25.
Abstract: Досліджується проблема правової волі з точки зору її ціннісних основ. Встановлено невід’ємний взаємозв’язок права і свободи. Проведено розрізнення понять «юридична свобода» та «політична» свобода, враховуючи соціально-філософську спрямованість дослідження. Исследуется проблема правовой свободы с точки зрения ее ценностных оснований. Установлена неотъемлемая взаимосвязь права и свободы. Проведено различение понятий «юридическая свобода» и «политическая» свобода, учитывая социально-философскую направленность исследования. The problem of the legal freedom from the point of view of its value basis. Set the integral relationship of rights and freedoms. Held differentiation between the concepts of «legal freedom» and «political» freedom, taking into account the socio-philosophical orientation of the research.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8279
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borinshteyn Yevgen Ruslavovych 2013 1.pdf353.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.