Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/819
Title: The unesco global network of learning cities: tools for the progress monitoring
Other Titles: Глобальна мережа ЮНЕСКО міст,що навчаються : інструментарий моніторингу прогресу
Authors: Pryima, S. M.
Dayong, Y.
Anishchenko, O. V.
Petrushenko, Yu. M.
Прийма, С. М.
Дайон, Ю.
Аніщенко, О.В.
Петрушенко, Ю. М.
Keywords: knowledge society
human development
adult education
formal and informal adult education
learning city
learning region
UNESCO Global Network of Learning Cities
Key Features of Learning Cities
суспільства знання
розвиток людського потенціалу
освіта дорослих
формальна і неформальна освіта дорослих
місто, що навчається
регіон, що навчається
Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються
основні характеристики
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Прийма С. М. Глобальна мережа ЮНЕСКО міст,що навчаються:інструментарій моніторингу прогресу /С. М. Прийма, Д.Юань, О. В. Аніщенко та ін. //Наука і освіта.:наук.-практ. журнал. -2017. -№4. -С. 74-80.
Abstract: The concept of learning cities and regions is recently becoming widespread both in the European and global theory of regional development acting as a marker for the successful socio-economic development of a city and region, development of their human potential, the basis of the regional education policy of countries. Analysis of theoretical principles and, particularly, the practice of implementing the concept of learning cities and regions for Ukraine is currently a necessary condition for its sustainable development, full entry into the European and global economy, as well as the educational space. Despite fairly thorough theoretical study of the conceptual bases of the regional education policy, the practice of its implementation indicates a number of problematic issues, among which there is the use of tools for monitoring the progress in building a learning city. The publication highlights the results of the research dealing with tools for monitoring the process of building learning cities. There has been analyzed the content of the Key Features of the UNESCO Global Network of Learning Cities as a framework document which represents the key features of learning cities and offers a checklist of actions to enhance and evaluate progress on the way of a learning city development. The importance of this document involves understanding the fact that building a learning city is a continuous process and there is no such a final line over which the city could pass to receive the desired status. However, there are objective attributes of a learning city and they refer more to what the city is doing on this way, but not to what it is like. Концепція міст і регіонів, що навчаються, останнім часом набуває поширення як в європейській, так і світовій теорії регіонального розвитку, виступаючи маркером успішного соціально-економічного розвитку міста та регіону, розвитку їх людського потенціалу, основою регіональної освітньої політики країн. Аналіз теоретичних засад і особливо практики реалізації концепції міст і регіонів, що навчаються, для України є сьогодні необхідною умовою її сталого розвитку, повноцінного входження у європейську і світову економіку та освітній простір. Все вищесказане актуалізує дослідження теорії і практики європейської і світової регіональної освіт- ньої політики на прикладі міст і регіонів, що навчаються. Попри доволі ґрунтовне теоретичне опрацювання концептуальних засад регіональної освітньої політики практика її впровадження вказує на низку невирішених на сьогодні питань, серед яких – використання інструментів моніторингу прогресу у побудові міста, що навчається. У публікації висвітлено результати дослідження інструментарію моніторингу побудови міст, що навчаються. Запровадження концепції міста, що навчається, передбачає оперативний і прагматичний підхід до організації освіти упродовж життя на рівні громади міста. І це не абстрактна теорія, адже за умови наявності політичної волі у влади міста і бажання побудувати місто, що навчається, їй потрібен чіткий і доступний інструментарій для визначення прогресу на цьому шляху. Проаналізовано зміст Основних характеристик Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються, як рамкового документу, в якому представлені ключові риси міст, що навчаються, та пропонується контрольний перелік дій щодо активізації та оцінки прогресу на шляху розбудови міста, що навчається. Важливість цього документу полягає у розумінні того факту, що побудова міста, що навчається, є неперервним процесом, і не існує тієї межі, досягнувши якої, місто отримало б бажаний статус. При цьому існують об’єктивні ознаки міста, що навчається, і вони стосуються більше того, що місто робить на цьому шляху, а не того, яким воно є.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/819
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прийма С. М..pdf604.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.