Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8136
Title: Статистичні дані захворюваності сучасної студентської молоді ВНЗ м. Одеси
Other Titles: Статистические данные заболеваемости современной студенческой молодежи ВУЗов города Одессы
Statistical data on the incidence of modern student youth at the University of Odessa
Authors: Башавець, Наталія Андріївна
Bashavets, Nataliia Andriivna
Башавець, Наталья Андреевна
Keywords: здоров’я сучасної молоді
стан здоров’я студентів
статистичні дані
культура здоров’язбереження
здоровья современной молодежи
состояние здоровья студентов
культура здоровьесбережения
статистические данные
health of modern youth
health status of students
statistics
health culture
Issue Date: 2012
Publisher: Київський національний у-т імені Т. Г. Шевченка
Citation: Башавець Н. А. Статистичні дані захворюваності сучасної студентської молоді ВНЗ м. Одеси / Н. А. Башавець // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія : зб. статей. – 2012. – Вип. 37(2). - С. 33-39.
Abstract: Мета статті полягає у висвітленні статистичних даних захворюваності сучасної студентської молоді ВНЗ м. Одеси та пошуку шляхів збереження їхнього здоров’я. Сучасне життя вимагає від студентів мати добру працездатність, конкурентоспроможність, психофізичну готовність до обраної професії, що потребує відповідного гарного здоров’я. Відомо, що стан здоров’я людини залежить не лише від спадковості, способу, стилю, якості життя (матеріальні можливості повноцінно харчуватися, оздоровлюватися у санаторіях, займатися улюбленим видом спорту, активно відпочивати, мандрувати), екологічних умов, а від рівня освіченості та культури самої людини. The purpose of the article is to highlight the statistics of the incidence of modern student youth in the universities of Odessa and to find ways to preserve their health. Modern life requires students to have a good ability to work, competitiveness, psychophysical readiness for the chosen profession, which requires good health. It is known that human health depends not only on heredity, method, style, quality of life (material opportunities to eat properly, recuperate in sanatoriums, play a favorite sport, relax, travel), environmental conditions, but also on the level of education and culture the man himself. Цель статьи заключается в освещении статистических данных заболеваемости современной студенческой молодежи ВУЗов г. Одессы и поиска путей сохранения их здоровья. Современная жизнь требует от студентов иметь хорошую работоспособность, конкурентоспособность, психофизическую готовность к выбранной профессии, требует соответствующего хорошего здоровья. Известно, что состояние здоровья человека зависит не только от наследственности, образа, стиля, качества жизни (материальные возможности полноценно питаться, оздоравливаться в санаториях, заниматься любимым видом спорта, активно отдыхать, путешествовать), экологических условий, а от уровня образованности и культуры самого человека.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8136
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bashavets Nataliia Andriivna 2012.pdf484.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.