Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/809
Title: Characteristics of the experimental work on the formation of university students’ deontological culture in the process of socio-educational work
Other Titles: Характеристика експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи
Authors: Vainola, R. Kh.
Khliestova, S. S.
Вайнола, Р. Х.
Хлєстова, С. С.
Keywords: culture
deontology
deontological culture
the formation of students’ deontological culture
socioeducational work of university students
культура
деонтологія
деонтологічна культура
формування деонтологічної культури сту- дентів
соціально-виховна робота вищих навчальних закладів
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Вайонола Р. Х. Характеристика експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи / Р. Х. Вайонола, С. С. Хлєстова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 4. – С. 63 – 68.
Abstract: The paper presents the essence and detailed description of stages of the experimental work aimed at the formation of university students’ deontological culture in the process of socio-educational work as well as the procedure of pedagogical evaluation of the levels of students’ deontological culture formation. The formation of students’ deontological culture is a process of gradual development of intellectual, emotional and value-related as well as operational qualities included in the structure of a future specialist’s personality. Some pedagogical conditions facilitating the formation of university students’ deontological culture and results of their implementation in socio-educational work of higher educational institutions have been presented in the paper. The research results have confirmed that the implementation of content and technological support and pedagogical conditions contributed to the effective implementation of structural and functional model of university students’ deontological culture formation in the process of socio-educational work; therefore the goal and assumed result the increasing of the level of students’ deontological culture formation – have been achieved. У статті розкрито зміст та деталізовано етапи експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи. Формування деонтологічної культури студентів визначено як процес поступового вироблення інтелектуальних, емоційно-ціннісних та операційних якостей в структурі особистості майбутніх фахівців. У статті визначено й теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціа- льно-виховної роботи, її мета, критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, операційний). Описано показники та рівні (адаптаційний, репродуктивний, конструктивний, креативний) сформованості деонтологічної культури студентів. Деталізовано змістовно-технологічне забезпечення (змістовні компоненти, форми та методи соціально-виховної роботи вищого навчального закладу). Охарактеризовано педагогічні умови формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів і результати їх упровадження в процес соціально-виховної роботи вищих навчальних закладів. Гіпотетично визначено такі умови: планування й організація соціально-виховної роботи вищого навчального закладу з урахуванням базових деонтологічних категорій; упровадження різноманітних інтерактивних форм соціально-виховної роботи зі студентами; спрямованість комунікативної взаємодії суб’єктів соціальновиховної роботи на формування деонтологічної культури студентів. Представлено методику педагогічного оцінювання рівнів сформованості деонтологічної культури студентів. Описано експериментальне впровадження комплексу форм соціально-виховної роботи: програми просвітницького тренінгу «Формування деонтологічної культури – шлях до професійного ідеалу» і тематичних днів-свят. Отримані результати дозволяють стверджувати, що впровадження обґрунтованого змістовно-технологічного забезпечення та педагогічних умов сприяли ефективній реалізації структурно-функціональної моделі формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи та засвідчують досягнення поставленої мети і передбачуваного результату – підвищення рівня сформованості деонтологічної культури студентів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/809
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Renate Vainola.pdf555.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.