Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7745
Title: Застосування технології QR – кодування в процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики
Authors: Тумбрукакі, Алла Валеріївна
Тумбрукаки, Алла Валерьевна
Tumbrukaki, Alla Valeriivna
Нєдялкова, Катерина Василівна
Недялкова, Екатерина Васильевна
Nedyalkova, Katerina
Keywords: QR-code
information technologies of teaching
methodological competence
professional training of future mathematics teachers
higher education
QR-код
інформаційні технології навчання
методична компетентність
професійна підготовка майбутніх учителів математики
вища освіта
Issue Date: 2019
Publisher: Актуальні питання природничо-математичної освіти
Citation: Нєдялкова К. В., Тумбрукакі А. В. Застосування технології QR – кодування в процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики / Актуальні питання природничо-математичної освіти. Збірник наукових праць. Суми – 2019. Випуск 2(14). – С. 125-132.
Abstract: У представленій статті розглянуто сутність технології QR – кодування, можливості її використання у фаховій підготовці майбутніх учителів математики задля підвищення ефективності цього процесу. Переваги технології QR – кодування, такі як гнучкість, швидкість, простота використання, надають широкі можливості щодо застосування її у навчальному процесі, зокрема при навчанні математики. Це сприятиме підвищенню мотивації навчання завдяки можливості використання смартфонів, урізноманітненню форм організації навчальної діяльності. В статті аналізуються конкретні навчальні ситуації, в яких можливо застосування даної інформаційної технології. До залучення сучасних технологій необхідно готувати майбутніх учителів математики ще у стінах ВЗО, що є складовою їхньої фахової компетентності, зокрема і методичної компетентності. Відтак, це має бути цілеспрямованою, системною роботою викладача ВЗО щодо підготовки студентів – майбутніх учителів математики до використання нових інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. Крім того, така діяльність викладача сприятиме підвищенню зацікавленості, активності і творчості майбутніх фахівців у процесі їхньої навчальної діяльності у ВЗО. Представлені матеріали демонструють конкретні шляхи реалізації зазначеного компоненту фахової підготовки майбутніх учителів математики на прикладі навчання курсу загальної методики математики. Результати педагогічного експерименту виявилися позитивними. Перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі автори вбачають у розробці освітнього квесту із застосуванням QR – технології, а також підтримці інших тем курсу методики навчання математики використанням даної технології. This article discusses the essence of QR coding technology and the possibilities of its use in the professional training of future mathematics teachers in order to increase the efficiency of this process. The advantages of QR coding technology, such as flexibility, speed, ease of use, provide ample opportunity to apply it in the learning process, in particular when teaching mathematics. This will enhance the motivation of learning through the use of smartphones, a variety of forms of organization of educational activities. The article analyzes specific educational situations in which the use of this information technology is possible. It is necessary to prepare future teachers of mathematics for the involvement of modern technologies in the walls of WHO, which is a component of their professional competence, including methodological competence. Therefore, it should be a purposeful, systematic work of the WHO teacher to prepare students - future mathematics teachers for the use of new information technologies in their future professional activities. In addition, such activities of the teacher will increase the interest, activity and creativity of future professionals in the course of their educational activities at WHO. The presented materials demonstrate specific ways of realization of the mentioned component of professional training of future mathematics teachers on the example of teaching a course of general mathematics methodology. The results of the pedagogical experiment were positive. The authors see the prospects for further exploration in the indicated direction in the development of an educational quest with the use of QR technology, as well as in supporting other topics of the course of teaching mathematics using this technology. В представленной статье рассмотрены сущность технологии QR - кодирования, возможности ее использования в профессиональной подготовке будущих учителей математики для повышения эффективности этого процесса.Преимущества технологии QR - кодирования, такие как гибкость, скорость, простота использования, предоставляют широкие возможности по применению ее в учебном процессе, в частности при обучении математике. Это будет способствовать повышению мотивации обучения благодаря возможности использования смартфонов, разнообразию форм организации учебной деятельности. К привлечению современных технологий необходимо готовить будущих учителей математики еще в стенах ВЗО, что является составляющей их профессиональной компетентности, в том числе и методической компетентности. Такая деятельность преподавателя будет способствовать повышению заинтересованности, активности и творчества будущих специалистов в процессе их учебной деятельности в ВЗО. Представленные материалы демонстрируют конкретные пути реализации указанного компонента профессиональной подготовки будущих учителей математики на примере обучения курса общей методики математики. Результаты педагогического эксперимента оказались положительными. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении авторы видят в разработке образовательного квеста с применением QR - технологии, а также поддержке других тем курса методики обучения математике использованием данной технологии.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7745
Appears in Collections:Кафедра математики і методики її навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turbukaki.pdf718.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.