Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7236
Title: Антиоксидантна активність аскорбінової кислоти як критерій адаптаційних можливостей учнів основної школи в процесі фізичного виховання
Other Titles: Антиоксидантная активность аскорбиновой кислоты как критерий адаптационных возможностей учащихся основной школы в процессе физического воспитания
Ascorbic acid antioxidant activity as a criterion of adaptation abilities of pupils in the process of physical training at basic school
Authors: Босенко, Анатолій Іванович
Босенко, Анатолий Иванович
Bosenko, Anatoliy Ivanovych
Філіпцова, Катерина Анатоліївна
Филипцова, Екатерина Анатольевна
Filiptsova, Kateryna Anatoliivna
Гинжу, М. М.
Гінжу, М. М.
Ginju, M. M.
Пертая, О. М.
Пертая, О. М.
Pertaya, О. М.
Шавініна, А. О.
Шавинина, А. О.
Shavinina, А. О.
Keywords: аскорбінова кислота
антиоксидантна система
фізичне навантаження
адаптаційні можливості
учні основної школи
аскорбиновая кислота
антиоксидантная система
физическая нагрузка
адаптационные возможности
ученики основной школы
ascorbic acid
antioxidant system
physical loading
adaptive abilities
schoolchildren
Issue Date: 2017
Publisher: Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стомат. академія"
Citation: Босенко А. І. Антиоксидантна активність аскорбінової кислоти як критерій адаптаційних можливостей учнів основної школи в процесі фізичного виховання / А. І. Босенко, К. А. Філіпцова, М. М. Гинжу, О. В. Пертая, А. О. Шавініна // Вестник проблем биологии и медицины / Укр. акад. наук, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стомат. акад.". - Вип.4, том 3 (141). - Полтава, 2017. - С. 389-394.
Abstract: Наведено результати досліджень антиоксидантної активності аскорбінової кислоти в учнів основної школи і її значення у забезпеченні адаптаційних можливостей організму дітей до дозованих фізичних навантажень з реверсом. У досліджені брали участь 178 хлопчиків віком 8 – 16 років, які викону- вали велоергометричну м’язову роботу з реверсом. Діти були поділені на групи за віком і рівнем фізичної підготовки. Виявлено обернено пропорційний взаємозв’язок між зниженням антиоксидантної активності аскорбінової кислоти і збільшенням віку. Встановлено, що виконання дозованих фізичних навантажень з ре- версом викликає вірогідне зниження антиоксидантної активності аскорбінової кислоти у всіх вікових групах, незалежно від рівня фізичної підготовленості дітей. У дітей з низькою фізичною активністю і дітей, що за- ймалися спортом, були виявлені нижчі показники антиоксидантної активності аскорбінової кислоти на всіх етапах дослідження. М’язова робота у цих групах призводила до виникнення більш глибокого стану напруги механізмів мобілізації резервів організму. Результати дослідження вказують на те, що зі збільшенням віку організму і при систематичних тренувальних навантаженнях у відповідь на інтенсивні фізичні навантажен- ня спостерігається виражена вітамінна недостатність аскорбінової кислоти, спричинена активним її витра- чанням. Дефіцит аскорбінової кислоти в організмі призводить до зниження антиоксидантної активності, що підкреслює її значимість як антиоксиданту прямої дії в адаптаційних процесах. При напруженій м’язовій діяльності відбувається накопичення в організмі продуктів вільнорадикального окиснення, що обумовлює порушення фізіологічної рівноваги між процесами перекисного окиснення ліпідів і рівнем антиоксидантного захисту, і вказує на напруженість компенсаторних механізмів і адаптаційних можливостей антиоксидантної системи до фізичних навантажень.Приведены результаты исследований антиоксидантной активности аскорбиновой кислоты в учащихся основной школы и ее значения в обеспечении адаптационных возможностей организма детей к дозированным физическим нагрузкам с реверсом. В исследовании принимали участие 178 мальчиков в возрасте 8 – 16 лет, которые выполняли велоэргометрическую мышечную работу с реверсом. Дети были разделены на группы по возрасту и уровню физической подготовки. Выявлено обратно пропорциональную взаимосвязь между снижением антиоксидантной активности аскорбиновой кислоты и увеличением возрас- та. Установлено, что выполнение дозированных физических нагрузок с реверсом вызывает достоверное снижение антиоксидантной активности аскорбиновой кислоты во всех возрастных группах, независимо от уровня физической подготовленности детей. У детей с низкой физической активностью и детей, занимаю- щихся спортом, были обнаружены низкие показатели антиоксидантной активности аскорбиновой кислоты на всех этапах исследования. Мышечная работа в этих группах приводила к возникновению более глубокого состояния напряжения механизмов мобилизации резервов организма. Результаты исследования указыва- ют на то, что с увеличением возраста организма и при систематических тренировочных нагрузках в ответ на интенсивные физические нагрузки наблюдается выраженная витаминная недостаточность аскорбино- вой кислоты, вызванная активным ее использованием. Дефицит аскорбиновой кислоты в организме при- водит к снижению антиоксидантной активности, что подчеркивает ее значение как антиоксиданта прямого действия в адаптационных процессах. При напряженной мышечной деятельности происходит накопление в организме продуктов свободнорадикального окисления, что обусловливает нарушение физиологического равновесия между процессами перекисного окисления липидов и уровнем антиоксидантной защиты, и ука- зывает на напряженность компенсаторных механизмов и адаптационных возможностей антиоксидантной системы к физическим нагрузкам.The article presents the results of studies regarding ascorbic acid antioxidant activity in pupils of basic school and its importance in providing the adaptive abilities of the children’s organism to dosed physical loads with reverse. The study involved 178 boys aged 8−16 years, who have performed cycle ergometric muscular activity with reverse. Children were divided into groups according to age and level of physical condition. Functional condition control of examined children was provided by the complex of methods, which included anthropophysiometric (body length, body weight, chest circumference, arm strength), as well as functional parameters of the cardiovascular system (systolic and diastolic blood pressure, electrocardiography, heart rate) and the central nervous system parameters (general functional state of the brain). On the basis of the data obtained, it can be determined that the antioxidant activity of ascorbic acid has presented the age-related dependence in ontogeny, which manifested itself in its decrease with the age increase of the pupils (inverse proportion). Performance of dosed physical loads with reverse caused significant decrease in ascorbic acid antioxidant activity in all age groups, regardless of the level of childrens’ physical condition. In groups of children with low physical activity and young athletes, the low levels of ascorbic acid antioxidant activity were detected at all stages, compared to the groups of children with high physical activity and children, who did not engage sport activities, and its recovery was less active due to systemic organism response of children and adolescents, which manifested itself in the functional activity of the brain, cardiovascular and respiratory systems, and deeper mobilization of adaptive reserves. Muscular performance in children with low physical activity and children involved in sports has resulted in deeper state of stress mobilization mechanisms of body reserves. The results of the study have determined, that body age increase and systematic training loads in response to intensive physical exertion resulted in severe vitamin deficiency of ascorbic acid caused by its active expenditure. Deficiency of ascorbic acid in the body leads to the decrease in antioxidant activity, which proves its importance as direct antioxidant agent in adaptation processes. In case of intensive muscular activity, the accumulation of free radical oxidation products in the organism occurs, which causes disorders in physiological balance between the processes of lipid peroxidation and level of antioxidant protection, and indicates the intensity of the compensatory mechanisms and adaptive capabilities of the antioxidant system to physical loads.
URI: 57043:591.111.1:612118
dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7236
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров'яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.