Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/714
Title: Інтеграція правових знань із дисциплінами гуманітарного циклу
Authors: Огороднійчук, І. А.
Keywords: суспільство.
правова освіта
соціальне життя
монографія
педагогічні умови
освітньо-виховна система
майбутні інженери
підготовка фахівців
вища освіта
правова культура
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Огороднійчук І. А. Інтеграція правових знань із дисциплінами гуманітарного циклу / І. А. Огороднійчук // Формування особистості фахівців соціономічної сфери : стратегія і тактика : монографія. Присвячується п’ятнадцятиріччю роботи кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій / редкол. : В. В. Корнещук, З. Н. Курлянд, Г. Х. Яворська та [ін.]. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 209-220
Abstract: У статті аналізується значення інтеграції правових знань з дисциплінами гуманітарного циклу підготовки інженерів, з метою підвищення якості майбутньої професійної діяльності у відповідності до вимог сучасної освіти. Акцентовано увагу на суспільстві, яке не може розвиватися стабільно й цілеспрямовано без установлення у ньому правопорядку і законності, правового регулювання усіх сторін і сфер його життя. Таким чином, актуальність теми зумовлена назрілою потребою сучасної інженерної освіти у комплексному реформуванні змісту інженерної освіти та переосмисленні її результатів у контексті сучасних суспільних очікувань, потреб і тенденцій розвитку суспільства. Процес формування правової культури студентів – майбутніх інженерів – припускає вибір оптимальних форм, методів і прийомів педагогічної діяльності. Аналіз педагогічних джерел свідчить про те, що вченими досліджено окремі теоретичні засади інтегрування змісту і форм повідомлення наукових знань студентам. Задачею даного дослідження є визначення педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки. Поліпшенню правової підготовки майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах значною мірою сприятиме застосування інтеграції правової освіти з предметами гуманітарного циклу. Педагогічні умови за визначенням науковців є обставинами, за яких залежить і відбувається цілісний продуктивний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковуються активністю особистості, групою людей. У дослідженні під педагогічними умовами розуміється сукупність заходів, що свідомо створюються в навчально-виховному процесі і забезпечують найбільш ефективне формування правової компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки. Такими педагогічними умовами є: спрямування навчально-виховного процесу на розвиток правової свідомості і правової культури майбутніх інженерів; інтеграція правових знань з дисциплінами гуманітарного циклу; насичення навчально-виховного процесу підготовки майбутніх інженерів активними методами навчання правового змісту. В педагогічних дослідженнях переважно використовується поняття «між предметні зв’язки». Міжпредметні зв’язки сприяють підвищенню рівня наукових знань, розвитку логічного мислення та їх творчого застосування. Аналіз системи освіти майбутніх інженерів засвідчив, що сучасна система їхньої правової підготовки здійснюється за традиційною програмою підготовки фахівців вищої освіти для будь-якої галузі. Висвітлено актуальне питання, що стосується правової підготовки студентів, Яке здійснюється у тісному зв’язку з підготовкою історичною, філософською, політичною, релігієзнавською, загальнокультурною. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що місце правової освіти визначається як органічна складова процесу професійної і світоглядної підготовки майбутніх інженерів у вищому навчальному закладі, залучення до культури, адаптації до соціального життя.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/714
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Огороднійчук І.pdf127.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.