Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/706
Title: Socio-psychological principles of supproting personality's subjective-well in contemporary society
Other Titles: Соціально-психологічні засади підтримки суб'єктивного благополуччя особистості в умовах сучасного соціуму.
Authors: Zavatskyi, v.
Tkach, A.
Fedorov, A.
Завацький, В. Ю.
Ткач, А. А.
Федоров, А. Ю.
Keywords: a personality
subjective well-being
counselling
psychocorrection
psychotherapy
особистість
суб’єктивне благополуччя
психологічне консультування
психокорекція
психотерапія
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Завацький, В. Ю. Соціально-психологічні засади підтримки суб'єктивного благополуччя особистості в умовах сучасного соціуму / В. Ю. Завацький, А. А. Ткач, А. Ю. Федоров // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 3. – С. 37-40
Abstract: The paper aims to analyse the principles of the development and functioning of the integrated socio-psychological programme of supporing subjective well-being of a married person. Psychocorrection involved 52 participants (26 married couples) who formed the experimental group (EG) and 54 participants (27 couples) who formed the control one (CG). The participants of the study were divided into the groups on a voluntary basis. The participants of the control group did not undergo any psychocorrectional treatment. The participants of the experimental group were divided into 5 subgroups, each of them consisting of 8-12 people. During 6 months, each subgroup attended psychocorrectional sessions twice a week; after that, the sessions were conducted once a week for 6 months more. The programme was being implemented in three successive stages, each of them included thematic, organisational and reflexive substages and was represented by a set of sessions targeted at achieving a certain goal. Qualitative and quantitative analysis of the data obtained after formative impact makes it possible to conclude that the chosen methods of psychological aid in socio-psychological support of subjective well-being of a married person are effective for solving the following problems: increasing the level of emotional comfort; self-fulfilment in marriage at the operational level, the level of values and role sets; optimism; moral motivation; development of reflexion, internality, self-analysis skills, the ability to differentiate and express one’s emotions; expanding the experience in conflict-free communication in the system of interpersonal familial role-based interaction of spouses, orientation at self-actualisation; increasing the general integrated index of satisfaction with marriage. Актуальність вивчення проблеми соціально-психологічних особливостей підтримки суб’єктивного благополуччя особистості розглядається в умовах проблемогенного спектру сучасного трансформаційного соціуму. Метою дослідження є аналіз принципів побудови та функціонування інтегрованої соціально-психологічної програми підтримки суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі. Основним завданням наукового пошуку є визначення змісту й ефекивності впровадження інтегрованої соціально-психологічної програми підтримки суб’єктивного благополуччя особис- тості в шлюбі. Під час реалізації розробленої психокорекційної програми ефективними виявилися такі методи: рольова гра, психотехнічні вправи, зокрема, вправи на самопізнання з арсеналу технік психосинтезу, візуалізація, проективний малюнок, інтегративна психотерапія, системна сімейна психотерапія, індивідуальні та групові форми роботи. Проведений якісний та кількісний аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що обрані методи психологічної допомоги у соціально-психологічній підтримці суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі виконують такі завдання: підвищення ступеня емоційного комфорту; самореалізації в шлюбі на операціональному рівні, рівні цінностей та рольових установок; оптимізму, моральної мотивації, розвитку рефлексії, інтернальності, навичок самоаналізу, вміння диференціювання й виразу своїх почуттів, розширення досвіду безконфліктного спілкування в системі міжособистісної сімейнорольової взаємодії подружжя, спрямованості на самоактуалізацію, зростання загального інтегрального показника задо- воленості шлюбом. Таким чином, отримані результати формувального етапу дослідження підтвердили ефективність інтегрованої програми соціально-психологічної підтримки суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі, її спроможність підвищувати рівень задоволеності шлюбом у досліджуваних та можливість долати наслідки переживання суб’єктивного неблагополуччя особистості в системі міжособистісної взаємодії подружжя.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/706
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Завацький В.Ю..pdf688.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.