Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6790
Title: Витоки та становлення музейництва у Франції
Other Titles: The origins and formation of museum studies in France
Authors: Присяжнюк, Олексій Миколайович
Присяжнюк, Алексей Николаевич
Prisajnyk, Оleкsiy Мykolayovych
Keywords: колекція
кабінет
музеєзнавство
антична спадщина
Музей Наполеона Бонапарта
охорона пам’яток
collection
cabinet
museum studies
ancient heritage
Napoleon Bonaparte Museum
monument protection
Issue Date: 2019
Publisher: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Citation: Присяжнюк О. М. Витоки та становлення музейництва у Франції // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 30 (69). № 4. 2019. – С. 132-136.
Abstract: Інтерес до колекціонування у Франції виникає паралельно з аналогічними процесами в інших європейських країнах і швидко стає помітним явищем у житті французького суспільства. У цей період колекціонування досягло свого особливого розквіту, для колекцій навіть з’явилася особлива назва – кабінет. Склад кабінетів визначався не лише ступенем багатства й освіче- ності їх власників, а й загальними тенденціями розвитку цього явища у Франції та Європі. Спочатку кабінети повністю відповідали ренесансній ідеї про можливість наслідування при- роди та її знань на основі спеціально створеного мікросвіту. Склад кабінетів вичерпував склад Всесвіту, усі об’єкти зосереджені в кабінеті, повинні були характеризувати процеси, що відбуваються у світі. Збір колекцій перетворюється на явище, яке охоплює буквально всі верстви населення. Рівень розвитку науки не завжди дозволяв складати зібрання на науковій основі. Однак XVII століття – перше століття науки в сучасному розумінні цього поняття – принесло суттєві зміни як у пізнанні людиною світу, так і в поданні цього світу в кабінетах. Ідея музеїв у Франції формувалася протягом усього XVIII століття, однак саме Французька революція стала поштовхом до створення у Франції основ законодавчої охорони пам’яток. Французький революційний уряд указом Національних установчих зборів 1790 року заборонив руйнувати нерухомі та рухомі пам’ятники. Як наступний етап ми можемо виділити створення єдиного нового центру зберігання античної та стародавньої спадщини у Франції в Музеї Наполеона Бонапарта. Музей Наполе- она був останнім чудовим зразком колекції старожитностей у стилі класицизму. Цей музей є водночас вінцем та закінченням усього тривалого революційного періоду в історії Франції. Interest in collecting in France arises in parallel with similar processes in other European countries and quickly, by the beginning of the 16th century, is becoming a noticeable phenomenon in the life of French soci- ety. During this period, collection reached its special peak in the 16–18’th centuries, when even a special name appeared for collections – the cabinet. The composition of the cabinets was determined not only by the degree of wealth and education of their owners, but also by general trends in the development of this phenomenon in France and in Europe. Initially, the cabinets fully met the Renaissance idea of the possibility of imitating nature and its knowledge on the basis of a specially created microworld. The composition of the cabinets exhausts the composition of the universe, objects should have been concentrated here, characterizing all the processes taking place in the world. Collecting collections turns into a phenomenon that covers literally all segments of the population. The level of development of science did not always allow compiling collections on a truly scientific basis. However, the XVII century – the first century of science in the modern sense of this concept – has brought significant changes both in the person’s knowledge of the world and in the presentation of this world in classrooms. At the end of the XVII–XVIII centuries, collections became more specialized in profile, more and more often, they included disciplines of the natural science cycle. The idea of museums in France was formed throughout the eighteenth century, and the French Revolution was the impetus for the creation in France of the foundations of the legislative protection of monuments. The French revolutionary government by decree of the National Constituent Assembly of 1790 prohibited the destruction of immovable and movable monuments. As the next stage, we can single out the creation of a single new center for the storage of ancient heritage in France at the Napoleon Bonaparte Museum. The Napoleon Museum was the last magnificent example of a collection of antiquities in the style of classicism. This museum is at the same time the crown and the end of the whole long revolutionary period in the history of France. Thus, the idea of museums in France was formed throughout the eighteenth century, and the French Revo- lution was the impetus for the creation in France of the first European network of museums.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6790
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vytoky ta stanovl.pdf250.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.