Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6769
Title: Соціалізація особистості в умовах віртуалізації суспільства
Other Titles: Социализация личности в условиях виртуализации общества
Socialization of a personality in the conditions of society virtualization
Authors: Пальчинська, Мар’яна Вікторівна
Пальчинская, Марьяна Викторовна
Palchynska, Mariana Viktorivna
Keywords: особистість
соціалізація
віртуальний простір
віртуальна реальність
соціальний простір
личность
социализация
виртуальное пространство
виртуальная реальность
социальное пространство
personality
socialization
virtual space
virtual reality
social space
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Пальчинська М. В. Соціалізація особистості в умовах віртуалізації суспільства / М. В. Пальчинська // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2019. – №2 (43). – С. 82-89.
Abstract: Одним з факторів, що впливають на особистість, є виникнення нових агентів соціалізації, які виявляються у процесі інформаційної взаємодії. Тому дослідження даних чинників впливу на соціалізацію особистості, причин і наслідків змін, яким підлягає особистісна структура, виявляється досить перспективним. Вихідною і фундаментальною передумовою при розгляді проблеми соціалізації є теза про нерозривну взаємодію людини і суспільства. В сучасних умовах віртуальний простір може значно впливати на соціальні процеси, в тому числі, на соціалізацію у просторі сучасного суспільства. Одним из факторов, влияющих на личность, является возникновение новых агентов социализации, которые проявляются в процессе информационного взаимодействия. Поэтому исследования данных факторов влияния на социализацию личности, причин и последствий изменений, которым подвергается личностная структура, оказывается достаточно перспективным. Исходной и фундаментальной предпосылкой при рассмотрении проблемы социализации тезис о неразрывном взаимодействии человека и общества. В современных условиях виртуальное пространство может значительно влиять на социальные процессы, в том числе, на социализацию в пространстве современного общества. One of the factors affecting the individual is the emergence of new agents of socialization, which are manifested in the process of information interaction. Therefore, the study of these factors influencing the socialization of personality, causes and consequences of changes to which the structure is subject, is quite promising. The starting point and the fundamental prerequisite for considering the problem of socialization is the thesis about the inseparable interaction of man and society. In modern conditions, virtual space can significantly influence social processes, including socialization in the space of modern society.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6769
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palchinska Marya 2019. 2.pdf531.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.