Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6738
Title: Приоритеты художественно-эстетического образования в условиях социокультурной трансформации
Other Titles: Пріоритети художньо-естетичної освіти в умовах соціокультурної трансформації
Рriorities of art and esthetic education during sociocultural transformation
Authors: Корсак, Маргарита Викторовна
Корсак, Маргарита Вікторівна
Кorsak, Margarita Victorivna
Ямпольская, Наталья Ивановна
Ямпольська, Наталія Іванівна
Keywords: художньо-естетична освіта
пріоритети
ціннісні орієнтації
цінності мистецтва
мова мистецтва
художня практика
соціокультурні трансформації
медіасфера
віртуалізація
artistic and aesthetic education
priorities
valued orientations
values of art
language of art
artistic practice
sociocultural transformations
media sphere
virtualization
media sphere
virtualization
художественно-эстетическое образование
приоритеты
ценностные ориентации
ценности искусства
язык искусства
художественнаая практика
социокультурные трансформации
медиаобразование
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Citation: Корсак М. В. Приоритеты художественно-эстетического образования в условиях социокультурной трансформации / М. В. Корсак, Н. И. Ямпольская // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2019. – №2 (43). – С. 39-46.
Abstract: На основі вивчення специфіки та результатів впливу цих груп факторів можна визначити основні пріоритети та важливі цілі художньо-естетичного виховання в умовах соціокультурної трансформації. Крім того, пошук і формування пріоритетів художньо-естетичного виховання як більш загального напряму пов'язаний з приватним – пошуком і формуванням індивідуальних стратегій творчості та саморозвитку в рамках сучасної художньої практики. Серед цих пріоритетів такі: пошук нової експресивної мови та нових мистецьких форм, що відповідають сучасній соціокультурній ситуації; створення нових конструктивних цінностей мистецтва та культури; пошук шляхів реалізації національної культурної ідентичності в сучасному мистецтві, що зазнають глобального впливу; Визначення оптимального балансу у взаємодії з медіа-сферою передбачає вирішення цілого ряду питань – рівня впливу медіа-сфери на свідомість і творчий процес, зміни процесу творчої діяльності та інструментів творчості під впливом медіа-технологій специфіка існування мистецтва в медіа-сфері та естетичного досвіду у віртуальній реальності. Based on the study of the specifics and results of the impact of these groups of factors, it is possible to determine the main priorities and significant goals of artistic and aesthetic education in the conditions of socio-cultural transformation. In addition, the search for and formation of priorities of artistic and aesthetic education as a more General direction is associated with the private – the search for and formation of individual strategies of creativity and self-development in the framework of modern artistic practice. Among these priorities are the following: the search for a new expressive language and new artistic forms corresponding to the modern socio-cultural situation; the creation of new constructive values of art and culture; the search for ways to implement national cultural identity in contemporary art, subject to global influence; determining the optimal balance in interaction with the media sphere involves solving a range of issues – the level of influence of the media sphere on consciousness and the creative process, changing the process of creative activity and tools of creativity under the influence of media technologies, the specifics of the existence of art in the media sphere and aesthetic experience in virtual reality. На основе изучения специфики и результатов воздействия этих групп факторов можно определить основные приоритеты и важные цели художественно-эстетического воспитания в условиях социокультурной трансформации. Кроме того, поиск и формирование приоритетов художественно-эстетического воспитания как более общего напрямую связан с частным поиском и формированием индивидуальных стратегий творчества и саморазвития в рамках современной художественной практики. Среди этих приоритетов следующие: поиск новой экспрессивной речи и новых художественных форм, соответствующих современной социокультурной ситуации; создание новых конструктивных ценностей искусства и культуры; поиск путей реализации национальной культурной идентичности в современном искусстве, испытывающих глобального влияния. Определение оптимального баланса во взаимодействии с медиа-сферой предусматривает решение целого ряда вопросов - уровня влияния медиа-сферы на сознание и творческий процесс, изменения процесса творческой деятельности и инструментов творчества под влиянием медиа-технологий; специфика существования искусства в медиа-сфере и эстетического опыта в виртуальной реальности.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6738
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korsak Margarita Viktorovna.pdf417.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.